Regulation for internet games of chance

"GAMES SERVICE" Društvo sa ograničenom odgovornošću,

Pravna adresa - Cara Dušana 14, 78250 Trn, Bosna i Hercegovina

Mjesto realizacije aktivnosti - Cara Dušana 14, 78250 Trn, Bosna i Hercegovina

 

 1. Marka priređivača i logotip

Marka i logotip priređivača je "XLIVEBET"

 

 1. Vrsta priređivanja

Vrsta igre koja se priređuje je "internet igre na sreću".

 

 1. Opis priređivanja i vođenja kladioničarskih igara

Suština "Games Service" kladioničarskih igara jeste prihvaćanje opklada na predviđene ishode događaja u skladu sa Članom 6. stav 1.m i Članom 74. Zakona o Igrama na Sreću Republike Srpske, gdje osvajanje opklade može da zavisi od potpune ili djelimične slučajnosti predviđanja. Organizator prihvata opklade na određene događaje u svijetu u skladu sa prethodno objavljenom ponudom.

 

U ovom Pravilniku izrazi imaju sljedeće značenje:

 

Program (lista) - popis predstojećih događaja i vjerovatni ishodi sa kvotama koje se redovno nude od strane organizatora. 

Opklada (Ulog) - iznos novca koji učesnik bira da će staviti na predviđanja događaja ili skup događaja uključenih u tiket, a na koji gubi pravo da potražuje nazad u slučaju gubitka.

Ishod (rezultat) događaja - rezultat vjerovatne varijante igre, sporta, društveno značajnog događaja, za koji organizator pruža kvote.

Kvota - koeficijent koji određuje organizator za ishod određenog događaja i izražena je u brojčanoj vrijednosti. Kvote se mogu mijenjati nakon svakog uloga, pod uslovom da već uložene opklade ostanu na snazi i nisu revidirane.

Učesnik - osoba od 18 godina i više koja je pristala na ugovor o klađenju sa kladionicom prema pravilima definisanih ovim Pravilnikom.

Klađenje - ugovor dogovoren između Organizatora i učesnika prema kom strana koja gubi mora da ispuni preuzete obaveze. Ugovori klađenja su dogovoreni u skladu sa uslovima koje je Organizator predložio u ovom Pravilniku - u obliku prihvaćanja opklade od učesnika.

Kladioničar- Zvaničnik Organizatora: kladionica, operater na računaru, koji je ovlašten da prihvati opklade, isplati dobitak i obavlja druge poslove definisane ovim Pravilnikom, sa učesnicima.

Kladionica - mjesto gdje učesnici igre mogu napraviti (postaviti) opklade, dobiti dobitke i pratiti proces pojedinih igara.

Totalizator - zapisnik kladioničnog listića na magnetnim medijima ili drugoj elektronskoj opremi.

 

 

  1. Funkcije, mogućnost i bonus

 

Organizator može da ponudi različite funkcije, mogućnosti i bonuse u cilju promocije i unaprijeđenja poslovanja. Učesnik može primati ili koristiti samo one promocije koje su mu na raspolaganju. Promocije i bonusi su organizovani u skladu sa Članom 97, Stav 2, Zakona o igrama na sreću Republike srpske.

 

Organizator ima pravo da po vlastitom nahođenju i u svakom trenutku ponudi posebne uslove za određenog klijenta ili grupe klijenata (VIP članstvo), da otkaže promocije i funkcije bez ikakvog upozorenja ili kompenzacije, da promjeni uslove i / ili zamijeni jednu promociju drugom.

 

Organizator ima pravo da otkaže bonuse i dobitak od klađenja u punom ili djelimičnom iznosu bonus sume, ako organizator posumnja da je bonus zloupotrebljen.

 

Organizator zadržava pravo da u bilo koje vrijeme i iz bilo kojeg razloga promijeni uslove distribucije promocija i grupu učesnika kojima su promocije dostupne.

 

Organizator definiše uslove i načine korištenja bonusa posebnim uputstvima i pravilnicima koji su dostupni na mjestu priređivanja i u biltenima priređivača

 

Neke od funkcija i promocija su: Sigurica, Bet Plus, Bonus Dobrodošlice, Multi i Cashback bonus, Rakeback bonus, Preporuči prijatelja, SuperTip, Gol minute+, itd.

 

Organizator pruža bonuse i mogućnost učestvovanja u trenutnim promocijama za one učesnike koji koriste usluge Organizatora. Besplatne opklade, bonuse i pristup promocijama će biti poništene ili otkazane za one igrače koji zloupotrebljavaju duh takve ponude. Organizator zadržava pravo da poništi bonus u bilo koje vrijeme u slučaju zloupotrebe i odmah zatvori račun korisnika. "Zloupotreba" uključuje, ali nije ograničena na otvaranje više računa radi mogućnosti dobijanja više bonusa. Kao prvo, učesnici mogu povući bonus iznose sa preostalog salda, nakon čega,  samo iznos bonusa koji je ostao na računu za igranje. Organizator zadržava pravo da poništi bonus dat učesniku ako bonus nije za klađenje. 

 

   1. Sigurica

 

Funkcija preko koje učesnik ima pravo da zatvori opklade za iznos koji nudi Organizator, izbjegavajući gubitke ili dobitke kao rezultat ishoda događaja. Ova funkcija je na raspolaganju za sve opklade na kojima je to naznačeno na opkladi i tiketu. Organizator može ponuditi iznos koji je veći, manji ili jednak mogućem dobitku. Organizator takođe ima diskreciono pravo da ne pravi bilo kakve ponude ili povuče funkciju u bilo kojem trenutku.

 

Sigurica funkcija je dostupna nakon postavljanja opklade prije završetka događaja. Suma predložena za opkladu može se promijeniti zavisno od nekih uslova; npr, ulog, kvota, kvota u trenutku odabira funkcije Sigurica i provizija definisana od strane organizatora. Ukoliko učesnik prihvati funkciju sigurice, njegova opklada će biti zatvorena. Ako učesnik ne koristi ovu funkciju ili se ne slaže sa predloženim iznosima, opklada će se smatrati važećom do datog završetka događaja.

 

Na primjer,

Pretpostavimo da je ulog 1000 EUR na igru ​​"Bosna-Danska" na pobjedu Bosne sa kvotom 2.2. U slučaju pobjede dobitak će biti 2200 EUR (1 000 x 2.2). Nakon postavljanja opklade, TIP1 kvota će pasti sa 2,2 na 1,5. U ovom slučaju, Sigurica suma će se izračunati na sljedeći način: odnos kvota (2.2 / 1.5) se množi sa ulogom. Nakon toga, provizija definisana od strane Organizatora se oduzima od primljenog iznosa. U ovom slučaju to je 8,5% (2,2 / 1,5 x 1 000) - 8,5% = 1 342. Tako, učesnik ima priliku da dobije 1342 EUR. preko Sigurica funkcije dok se rezultat događaja ne sazna. U slučaju korištenja Sigurica funkcije, predložena suma se isplaćuje učesniku na propisan način. 

 

  1. Bet Plus

 

Funkcija koja omogućava dodavanje i zamjenu opklada na tiketu. Ukoliko učesnik želi da izmjeni opkladu na tiketu mora da ispuni sledeće zahtjeve organizatora:

- Događaj koji se mijenja ne smije biti završen ili da je započeo.

- Događaj sa kojim se vrši izmjena mora imati istu ili višu kvotu od događaja na tiketu u datom momentu.

- Nije moguća izmjena sa istim događajem, ali sa višom kvotom.

- Događaj koji se želi izmijeniti mora biti aktivan u programu u trenutku izmjene. 

 

   1. VIP club

 

Organizator zadržava pravo da omogući različite bonusa za grupu učesnika koji pristupe VIP klubu kladionice. To mogu da budu, ne ograničavajući se na: bonus dobrodošlice, preporuči prijatelja, povrat uloženih sredstava, bonus kvote, takmičenje kroz tabele, itd.

 

   1. Multi Bonus i Multi Cashback

 

Ovi bonusi omogućavaju učesnicima da prilikom postavljanja multi opklada uvećaju dobitak za određeni iznos ili ostvare povrat uloženih sredstava.

 

Multi Bonus omogućava učesniku da procentualno uveća svoju dobit u zavisnost od broja opklada i kvota na jednom tiketu. Organizator zadržava pravo da postavlja uslove i parametre vezane za bonus, kao što su: broj događaja na tiketu, minimalna kvota i procent uvećanja dobitka.

 

Cash Back bonus omogućava učesniku da ostvari procentualni povrat uloženih sredstava u zavisnost od broja opklada i kvota na jednom tiketu. Da bi učesnik ostvario ovaj bonus njegova opklada ili više njih moraju biti gubitne. Organizator zadržava pravo da postavlja uslove i parametre vezane za bonus, kao što su: broj događaja na tiketu, minimalna kvota i procent uvećanja dobitka.

 

   1. SuperTip

 

Promocija kojim se pravi izdvojena ponuda određenih događaja sa uvećanim kvotama. Organizator zadržava prava da definiše dodatne uslove za ovu igru kao što su: način kombinovanja događaja, minimalan broj događaja na tiketu, itd.


 

 

  1. Opklade se prihvataju na internet stranici: www.xlivebet.com

 

  1. Limiti i upravljanje rizicima

 

  1. Osnovni limiti za internet klađenje su:

 • Minimalna uplata za singl – 0.10 EUR (10 euro centi)

 • Minimalna uplata za multi opkladu – 0.10 EUR (10 euro centi)

 • Minimalna uplata za sistem opkladu po kombinaciji – 0.001 EUR (1/10 euro cent)

 • Maksimalna isplata za singl opkladu – 10.000 EUR

 • Maksimalna isplata za multi opkladu – 10.000 EUR

 • Maksimalna isplata za Sistemsku opkladu – 10.000 EUR

 

  1. Dodatna limitiranja i upravljanje rizicima

 • Organizator zadržava pravo da postavlja dodatne limite po događaju i/ili tipovima opklada.

 • Organizator zadržava pravo da korištenjem sofisticiranih alata i profiliranjem igrača definiše limite za svakog igrača posebno, te uvede vremenska ograničenja na takve limite. Ti limiti se odnose na minimalnu/maksimalnu uplatu i isplatu preko platnih sistema, uplate na opklade i dobitke.

 

Organizator je obavezan da informiše igrača o svim postavljenim limitima, te da ih prikaže prije postavljanja opklade. Opklade koje prevazilaze limite neće biti prihvaćene.


 

 1. Procedura prihvatanja opklada

 

Opklade putem interneta su prihvaćene u skladu sa članom 96 Zakona o iograma na sreću RS, na sljedeći način: 

 

 1. Učesnik se treba registrovati na internet stranici organizatora, koja sadrži informacije o Igri, pravila Igre, registraciju učesnika, korisnički račun, zaprimanje dobitaka, ulaz na internet stranicu, i ostale informacije. 

 • Prilikom registracije na internet stranici potrebno je da učesnik pruži tačne lične podatke, ime, prezime, adresu, nacionalnost, dob ili datum rođenja, broj identifikacionog dokumenta, jer se dobitak ili novac sa računa isplaćuje samo stvarnim osobama, korisničko ime, lozinke, kao i sve ostale tražene informacije postavljene na internet stranici organizatora. 

 • Nakon registracije, u slučaju unosa bilo fiktivnih ili nepotpunih informacija, učesnik gubi priliku da revidira sporna pitanja. 

 • Nakon registracije na internet stranici otvoren je privatni korisnički račun za učesnika. Jedna osoba može imati samo jedan korisnički račun. Do registracije na web stranici ne može doći ako postoji već registrovan račun sa istim korisničkim imenom. 

 • U slučaju da Games Service ima jake argumente, da se račun koristi od strane treće strane za izradu opklada i/ili potvrdu o ponovnoj registraciji (uključujući i novo ime, novi e-mail, itd), Organizator zadržava pravo da poništi opklade napravljene putem takvog naloga, i otkaže isplatu dobitka.

 

 1. Da bi napravio opkladu učesnik treba da izabere događaj na koji stavlja ulog, kao i vrstu, tip i iznos opklade. Prije prihvatanja opklade, u zavisnosti od specifičnosti datog događaja Organizator može uspostaviti određeni limit  uloga za određene događaje. 

 2. Opklada napravljena putem interneta se smatra prihvaćenom ako je dodata na korisnički račun učesnika u sekciji "Istorija igre/Moji tiketi". Sadržaj internet stranice, njegova forma i postupak korištenja,kao i redoslijed koraka utvrđuju se i mjenjaju od strane Organizatora. 

 3. U slučaju kvara komunikacije ili drugih tehničkih pitanja opklada se ne smatra poništenom, ako je već registrovana na serveru organizatora.

 4. Učesnik snosi odgovornost za privatnost korisničkog računa, korisničko ime i lozinku. Kompanija garantuje neotkrivanje ličnih podataka učesnika od strane osoblja i nije odgovorna za posljedice koje nosi saznanje o ličnim podacma učesnika od strane drugih osoba. U slučaju da učesnik postane svjestan gubitka ličnih podataka ili kada ima određene sumnje o tome, potrebno je obavijestiti Kompaniju bez ustručavanja i promijeniti lozinku. U slučaju zaboravljanja ili gubitka lozinke i korisničkog imena, opklade nisu poništene.

 5. Učesnik može promijeniti lozinku na svom profilu odabirom ''Promjena lozinke'' u sekciji '' Moj nalog'' na internet stranici.

 

Učesnik može uplatiti sredstva na račun:

 1. U partnerskoj poslovnici u kojoj učesnik plaća gotovinom i daje korisničko ime ili svoj ID, nakon čega je iznos uplaćen na korisnički račun.

 2. Preko bankarskog transfera, relevantne bankarske kartice (Visa, MasterCard, itd), vaučer dopune, elektronskog novčanika ili relevantnog sistema plaćanja, u daljnjem tekstu: platnog prometa. 

 

Učesnik se može upoznat sa specifičnim sistemima plaćanja na internet stranici organizatora. Ako je učesnik uplatio sredstva na korisnički račun putem platnih kartica ili platnog prometa, a taj iznos nije korišten za opklade, u slučaju da učesik želi taj iznos nazad, učesniku će biti naplaćen postotak za usluge platnog prometa u iznosu u kom je platni promet naplatio Organizatoru za transfer tog iznosa na račun Organizatora (Organizator donosi odluku o naplati naknade zavisno o istoriji igranja igrača, npr u slučaju nedoličnih aktivnosti učesnika). 

 

Ako organizator dobije potvrdu iz odgovarajućeg sistema plaćanja da je iznos prebačen na korisnički račun Organizatora, učesnik može napraviti opklade iz ličnog korisničkog računa otvorenog kod Organizatora, u visini salda na računu.

 

Iznos prebačen na račun za igranje učesnika može se koristiti samo za igru ili povući sa računa od strane učesnika u skladu s pravilima navedenim u ovom Pravilniku.

 

Učesnik može tražiti novac sa  korisničkog računa u gotovini ili putem transfera. Svaka transakcija koja se vrši sa organizatorom putem platnih kartica i/ili sistema plaćanja se smatra radnjom učesnika.

Ako učesnik obavjesti da je izgubio platne kartice, od tog trenutka korisnički račun će biti zamrznut dok platni promet koji servisira karticu, donese odgovarajuću odluku.

Organizator može odrediti minimalno stanje korisničkog računa za igru, a postupak i pravila njegove primjene će biti prikazana na internet stranici.


 

  1. Zaključivanje opklada

 

Činjenica da je prihvaćena opklada osvojena ili ne, određuje se uvidom u rezultate događaja.

 

Rezultat događaja se određuje na osnovu informacija obezbjeđenih od strane zvaničnog Organizatora (ili više Organizatora) događaja. 

 

Ako je obračunati rezultat događaja iz nekog razloga kasnije poništen, ta činjenica se ne uzima u obzir, a opklade se isplaćuju prema obračunatom rezultatu.

 

Priređivač zadržava pravo da odgodi obračun rezultata događaja u roku od 24 sata.

 

Ako rezultat događaja nije objavljen od strane zvaničnog Organizatora (ili više Organizatora) događaja u roku od 72 sata nakon što je završen, Organizator može koristiti i druge izvore obavještavanja učesnika o izvoru informacija i rezultata. Kod prikupljanja rezultata događaja, sljedeće internet stranice se posebno uzimaju kao izvor informacija:

Fudbal

Svjetski Kup, Svjetsko Klupsko Prvenstvo, Kup Konfederacija, Internacionalni Turniri

www.fifa.com

Fudbal

Azija (AFC)

www.the-afc.com

Fudbal

Afrika (CAF)

www.cafonline.com

Fudbal

Južna Amerika (CONMEBOL)

www.conmebol.com

Fudbal

Sjeverna Amerika (CONCACAF)

www.concacaf.com

Fudbal

Perzijski Zaljev

www.soccerway.com

ili u nedostatku informacija na internet stranici:   www.goalzz.com

Fudbal

UEFA   Liga Šampiona,

UEFA  Liga Evrope,

Evropsko Prvenstvo

www.uefa.com

Fudbal

Arapski Kup Nacija 

www.soccerway.com   

ili u nedostatku informacija na internet stranici:   www.goalzz.com

Fudbal

Arapska Liga Šampiona 

www.soccerway.com      

ili u nedostatku informacija na internet stranici:   www.goalzz.com

Fudbal

Engleska

www.soccernet.com     

ili u nedostatku informacija na internet stranici:   www.sportinglife.com

Fudbal

Njemačka

www.bundesliga.de   

ili u nedostatku informacija na internet stranici:    www.kicker.de

Fudbal

Italija

www.legaseriea.it

www.legaserieab.it 

ili u nedostatku informacija na internet stranici:    www.gazzetta.it

Fudbal

Španija

www.marca.com  

ili u nedostatku informacija na internet stranici:     as.com 

Fudbal

Francuska

www.lequipe.fr

ili u nedostatku informacija na internet stranici:   www.lfp.fr

Fudbal

Ruska Federacija

www.rfpl.org

www.1fnl.ru

Fudbal

Austrija

www.bundesliga.at

Fudbal

Australija

www.a-league.com.au 

Fudbal

Argentina

www.afa.org.ar

Fudbal

Alžir


 www.faf.org.dz

ili u nedostatku informacija na internet stranici:   www.soccerway.com, www.goalzz.com

Fudbal

Belgija

www.sport.be

Fudbal

Bugarska

www.pfl.bg

Fudbal

Brazil

www.fnf.org.br

Fudbal

Bahrein

www.bahrainfootball.org

 ili u nedostatku informacija na internet stranici:   www.soccerway.com, www.goalzz.com

Fudbal

Egipt

www.efa.com.eg

 ili u nedostatku informacija na internet stranici:   www.soccerway.com, www.goalzz.com

Fudbal

Izrael

www.one.co.il 

Fudbal

Iran

www.persianleague.com

Fudbal

Armenija

www.ffa.am

Fudbal

Holandija

www.eredivisielive.nl 

ili u nedostatku informacija na internet stranici:   www.soccernet.com

Fudbal

Grčka

www.galanissportsdata.com ili u nedostatku informacija na internet stranici:    www.sportnet.gr

Fudbal

Mađarska

www.mlsz.hu

Fudbal

Jordan

www.jfa.com.jo

ili u nedostatku informacija na internet stranici:   

www.soccerway.com, www.goalzz.com

Fudbal

Kosta Rika

www.cfa.com.cy

Fudbal   

Sjeverna Irska

www.bbc.co.uk/sport

Fudbal

Slovačka

www.futbalsfz.sk

Fudbal

Slovenija

www.nzs.si

Fudbal

Sirija

www.syrian-soccer.com

ili u nedostatku informacija na internet stranici:   www.soccerway.com, www.goalzz.com

Fudbal

Saudijska Arabia

www.soccerway.com

ili u nedostatku informacija na internet stranici:    www.goalzz.com

Fudbal

Sudan

www.soccerway.com

ili u nedostatku informacija na internet stranici:   www.goalzz.com

Fudbal

Singapur

www.sleague.com

Fudbal

Oman

www.soccerway.com

ili u nedostatku informacija na internet stranici:    www.goalzz.com

Fudbal

SAD

www.mlsnet.com

Fudbal

UAE

www.uaefootball.org

ili u nedostatku informacija na internet stranici:    www.soccerway.com, www.goalzz.com

Fudbal

Turska

www.tff.org

Fudbal

Hrvatska

prva-hnl.hr

Fudbal

Rumunija

www.prosport.ro 

Fudbal

Ukraina

www.fpl.ua

Fudbal

Danska

www.dbu.dk

Fudbal

Island

www.ksi.is

Fudbal

Irska

www.bbc.co.uk/sport

Fudbal

Poljska

www.ekstraklasa.org 

Fudbal

Češka Republika

www.fotbal.cz

Fudbal

Portugal

www.maisfutebol.iol.pt

Fudbal

Finska

www.futisporssi.fi

Fudbal

Norveška

www.vg.no

Fudbal

Meksiko

www.femexfut.org.mx

Fudbal

Maroko

www.frmf.ma 

ili u nedostatku informacija na internet stranici:   www.soccerway.com, www.goalzz.com

Fudbal

Katar

www.qfa.com.qa

ili u nedostatku informacija na internet stranici:    www.soccerway.com, www.goalzz.com

Fudbal

Kuvajt

www.kfa.org.kw

ili u nedostatku informacija na internet stranici:    www.soccerway.com, www.goalzz.com

Fudbal

Švedska

svenskfotboll.se

Fudbal

Švicarska

www.football.ch

Fudbal

Škotska

www.scotprem.com

ili u nedostatku informacija na internet stranici:    www.sportinglife.com

Fudbal

Japan

www.j-league.or.jp

Futsal

Internacionalni Turniri

www.fifa.com

Futsal

Evropsko Prvenstvo

www.uefa.com

Futsal

Rusija

www.amfr.ru

Futsal

Italija

www.divisionecalcioa5.it

Futsal

Španija

www.lnfs.es

Futsal

Portugal

www.futsalportugal.com

Futsal

Brazil

www.futsaldobrasil.com

Futsal

Poljska

www.futsalekstraklasa.pl

Futsal

Rumunija

www.frf.ro

Futsal

Češka Republika

www.efutsal.cz

Fudbal na plaži

 

www.beachsoccer.com

Američki fudbal

Sjeverna Amerika  (NFL)

www.nfl.com

Hokej na ledu

Svjetsko Prvenstvo

www.iihf.com

Hokej na ledu

SAD (NHL)

www.nhl.com

Hokej na ledu

SAD (AHL)

theahl.com

Hokej na ledu

Austrija

www.erstebankliga.at

Hokej na ledu

Danska

www.ishockey.dk

Hokej na ledu

Njemačka

www.del.org

Hokej na ledu

Ruska Fed. (KHL, MHL)

www.khl.ru  www.mhl.khl.ru 

ili u nedostatku informacija na internet stranici:    www.global-sport.ru

Hokej na ledu

Finska

www.sm-liiga.fi

ili u nedostatku informacija na internet stranici:   www.finhockey.fi

Hokej na ledu

Češka Republika

www.hokej.cz

Hokej na ledu

Švedska

www.swehockey.se

ili u nedostatku informacija na internet stranici:    www.hockeyligan.se


 

Hokej na ledu

Švicarska

www.sehv.ch 

ili u nedostatku informacija na internet stranici:   www.nationalleague.ch

Bandy

Ruska Federacija

www.rusbandy.ru

Košarka

Evroliga (ULEB)

www.KMoleague.net

Košarka

Evrokup

www.KMocupbasketball.com

Košarka

Internacionalni Turniri (FIBA)

www.fiba.com

Košarka

Jadranska Liga

www.adriaticbasket.com

Košarka

Baltička Liga

www.bbl.net

Košarka

SAD, WNBA

www.wnba.com

Košarka

Australija

www.nbl.com.au

Košarka

Austrija

www.oebl.at

Košarka

Belgija

www.basketleague.be

Košarka

Bugarska

www.bulgarianbasket.com

Košarka

Italija

www.legabasket.it

www.legabasketfemminile.it

Košarka

Španija

www.acb.com

Košarka

Francuska

www.lnb.fr

Košarka

Finska

www.basket.fi

Košarka

Rusija

www.basket.ru

Košarka

Grčka

www.esake.gr

Košarka

Turska

www.tbl.org.tr

Košarka

Srbija

www.kls.rs

Košarka

Poljska

www.plk.pl

Košarka

Litvanija

lkl.lt

Košarka

Njemačka

www.basketball-bundesliga.de

Košarka

Ukraina

www.ukrbasket.net

Košarka

Češka Republika

www.cbf.cz

Bejzbol

USA  (MLB)

www.mlb.com

Tenis

Muška Teniska Asocijacija (ATP)

www.atpworldtour.com

Tenis

Ženska Teniska Asocijacija (WTA)

www.wtatour.com

Tenis

Internacionalna Tenis Federacija (ITF)

www.itftennis.com

Odbojka

Internacionalni Turniri

www.fivb.org

Odbojka

Evropsko Prvenstvo

www.cev.lu

Odbojka

Bugarska

www.volleybg.com

Odbojka

Njemačka

www.volleyball-bundesliga.de

Odbojka

Grčka

www.volleyball.gr

ili u nedostatku informacija na internet stranici:    www.volleyleague.gr

Odbojka

Poljska

www.pls.pl

www.lks.net.pl

Odbojka

Italija

www.legavolley.it

www.legavolleyfemminile.it

Odbojka

Španija

www.rfevb.com

Odbojka

Rusija

www.volley.ru

Odbojka

Češka Republika

www.cvf.cz

Odbojka na plaži

Internacionalni Turniri  

www.fivb.org 

Rukomet

Internacionalni Turniri

www.ihf.info

Rukomet

Evropsko Prvenstvo

www.KMohandball.com

Rukomet

Rusija

www.rushandball.ru

Rukomet

Njemačka

www.handball-bundesliga.de

Rukomet

Francuska

www.ff-handball.org

Rukomet

Španija

www.asobal.es

Rukomet

Švedska

www.handboll.info

Rukomet

Danska

www.infosport.dk

Šah

 

www.fide.com

Bilijar

 

 

 

www.worldsnooker.com

ili u nedostatku informacija na internet stranici:    www.global-snooker.com

Boks

 

boxrec.com

Biatlon

 

www.ibu.at

Formula 1

 

www.formula1.com

Svi sportovi

 

www.flashscore.com

Svi sportovi

 

www.fonbet.ru/#!/results

 

Ako postoje kontradiktorne informacije na www.fifa.com i www.uefa.com stranicama, izvještaj u PDF formatu se uzima kao osnova. Ako nema informacija o ishodu događaja u gore navedenim izvorima, Organizator obavještava izvor informacija o istima. Organizator zadržava pravo da koristi i druge izvore informisanja kao što su: specijalizovane stranice za rezultate i zvanične prezentacije klubova.

 

  1. Vrste opklada

 

Single  - U ovoj vrsti trebate predvidjeti ishod jednog događaja. Single opklade su prihvaćene na svakom slučaju navedenom u programu, osim ako Organizator nije postavio dodatne uslove. Pobjednički iznos pojedinačne opklade jednak je proizvodu uloga i kvote datog ishoda.

 

Multi - U ovoj vrsti trebate predvidjeti rezultate više od jednog nezavisnog događaja u isto vrijeme (maksimalan broj događaja u akumulatoru uloga je 30). Ako je barem jedan događaj u multi-opkladi predviđen pogrešno, cijeli ulog se smatra izgubljenim. Bilo koja kombinacija nezavisnih događaja može biti uključena u multi-opkladu, osim ako Organizator nije postavio dodatne uslove. Osim toga, multi-opklada se ne može prihvatiti na nekim događajima po odluci organizatora. Događaji koji su zavisni jedni od drugih ne mogu biti uključeni u multi-opkladu (isti događaj ne može učestvovati u multi-opkladi više puta). Ako dođe do situacije da su zavisni događaji u multi-opkladi, obračunava se događaj sa najvećom kvotom. Kvote za multi-opkladu su jednake proizvodu kvota za sve uključene događaje. Pobjednički iznos na multi-opkladi jednak je proizvodu uloga i kvoti za multi-opkladu.

 

Sistem – Ova opklada je skup kombinacija određenog broja jednodimenzionalnih multi-opklada (varijanti sistema) prethodno odabranih iz grupe događaja i razlikuju se jedni od drugih najmanje za jedan događaj (maksimalan broj događaja u sistemu 16). Sistem se odlikuje istim iznosom uloga za svaku varijantu (multi-opkladu) i istim brojem događaja u svakoj varijanti (multi). U sistemu svaka kombinacija se računa kao poseban multi. U ovu vrstu klađenja trebate navesti ukupan broj događaja za sistem i broj događaja za jednu varijantu (multi). Iznos uloga za jednu varijantu (multi ulog) utvrđuje se dijeljenjem ukupnog uloga po broju varijanti (multi-opklade). Pobjednički iznos sistema je jednak zbiru dobitaka na više opklada uključenih u sistem. Broj i odnos varijanti uključenih u sistem određuje organizator i mogu se mijenjati po odluci organizatora u bilo kojem trenutku. Lista broja i odnos varijanti uključenih u sistem naglašen je u prilogu programa ili odvojeno od njega.

 

  1. Osnovna pravila prihvatanja opklade

 

   1. Opklade su prihvaćene samo od onih osoba koji se slažu sa pravilima propisanim od strane organizatora. Bilo koja uplaćena opklada je potvrda da učesnik zna pravila i potpuno se slaže s njima.

 

   1. Opklade se primaju do stvarnog početka događaja. U slučaju da je iz nekog razloga opklada je postavljena nakon stvarnog početka događaja, smatra se neregularnom, osim za tekuće live opklade.

 

   1. Live opklade su opklade koje su prihvaćene u toku događaja po nahođenju organizatora. U ovom slučaju opklade se mogu prihvatiti samo dok ishod događaja ne postane poznat. Opklade postavljene nakon što ishod događaja postane poznat smatraju se nevažećim. Informacije koje organizator pruža o događaju tokom primanja live opklada (rezultat, vrijeme igre, itd) služi isključivo u informativne svrhe i ne može biti osnova za obračun opklade.

 

   1. Organizator ima pravo da vrati ulog u bilo koje vrijeme prije samog početka događaja. U tom slučaju stavljeni ulog ili ulozi se smatraju poništenim, a organizator pravi najavu o tome, bilo preko odgovarajuće promjene u programu ili putem drugih izvora informacija.

 

   1. Nije dozvoljeno da se kladite na događaj u kojem učestvujete. Na primjer, ako učestvuje u igri, ili ste sudija, vlasnik kluba, trener, itd. Postavljanjem opklade učesnik potvrđuje da  ne zna ishod događaja na koji je stavio opkladu. U slučaju kršenja ovih pravila organizator ima pravo da ne isplati pobjednički iznos i poništi opkladu.

 

   1. U svim slučajevima kada se ulog smatra poništenim, isti mora biti vraćen (refundiran), i ako je ulog uključen u multi-opkladu ili sistem, izračunava se sa kvotom "1" (jedan), odnosno ne utiče na rezultate drugih događaja uključenih u multi-opkladu ili sistem.

 

   1. Sve opklade su prihvaćene na osnovu događaja iz predloženog programa prema kvotama definisanim od strane organizatora. Jedinstveni broj je određen za svaki događaj u programu, a navedeni su i konačni datum i vrijeme za prihvatanje opklade na događaje. Datum i vrijeme početka događaja navedenih u programu su informativni. Pogrešno naveden datum nije osnova za razmatranje poništenja opklade. U slučaju da se događaj desio ranije ili kasnije u odnosu na prvobitno najavljeno vrijeme rezultat se ne smatra nevažećim. U tom slučaju opklade se smatraju važeće ako su postavljene prije samog početka događaja. Opklade postavljene nakon stvarnog početka događaja smatraju se poništenim (osim live opklada). Za izračunavanje opklade stvarno vrijeme početka događaja pretpostavlja se kao početak događaja, a to vrijeme se određuje na osnovu informacija koje je dostavio zvanični organizator ili organizatori događaja.

-  "Događaj" kolona daje imena konkurentskih timova ili događaja na kojima su prihvaćene opklade. Na listi događaja prvo ime koje se pojavi je ime tima koji je domaćin utakmice. Ako se utakmica odvija na terenu tima koji je naveden na drugom mjestu liste, opklada na toj utakmici se izračunava sa kvotom "1" (jedan), osim u sljedećim slučajevima:

Oba tima su iz istog grada,

Utakmice se odvijaju u istom gradu, u slučaju međunarodnog turnira - u istoj zemlji,

Kada je finalni krug u kup utakmicama.

- Prebacivanje utakmice na neutralni teren nije osnova za poništavanje opklade.

Program može sadržavati druge informacije koje imaju veliki značaj za postavljanje opklada i omogućava učesniku da koristi program ispravno, kao i da razumije značenje i suštinu konvencionalnih znakova koji su u njemu.

 

  1. U pojedinačnim teniskim turnirima, kao i u utakmicama završnog kruga velikih turnira, koji se održavaju u jednoj zemlji, raspored takmičara u paru je promjenjiv.

 

   1. U slučaju da je događaj koji još nije počeo odgođen ne više od 72 sata, opklade ostaju važeće, a u slučaju da prođe 72 sata, uložene opklade se vraćaju. Ako u toku 72 sata postoje informacije o odlaganju događaj za više od 72 sata konačnu odluku o validnosti opklada daje priređivač ako ništa drugo nije regulisano propisima. Ako se utakmice NBA, NHL, NFL, bejzbol (MLB) ne održe na zakazani dan, ulozi se refundiraju odmah sutradan, osim u slučajevima kada je određeni datum bio pogrešan.

 

   1. Započeti događaj može biti prekinut, odnosno možda se neće igrati do kraja iz nekog razloga. Ako je događaj koji je prekinut i nije završen u toku 24 sata smatra se završenim ako se igralo:

- Više od 70 min. u fudbalu, 40 min u košarci. (NBA), 35 min. u evropskoj košarci, 54 min. u hokeju (NHL), 50 min. u evropskim hokeju, 50 min. u američkom fudbalu, 5 inninga u bejzbolu, 60 min. u Bandy-ju; 

- U ovim slučajevima stvarni rezultat događaja smatra se rezultat zabilježen u trenutku prekida događaja (osim tenisa). U svim ostalim slučajevima događaj se ne smatra završenim, uključujući prekid utakmice u vrijeme izjednačenog rezultata u onim sportovima u kojima izjednačen rezultat nije dozvoljen (košarka, bejzbol, NHL hokej doigravanje, itd), a opklade (uključujući live opklade) moraju biti vraćene (refundirane).

- Ako je događaj prekinut i smatra se da nije završen, rezultati koji su određeni do trenutka njegovog prekida i ne zavise od konačnog rezultata događaja (na primjer, tim će dati gol, koji će postići prvi gol, ishod prvog poluvremena, itd) se uzimaju kao osnova za izračunavanje opklade (uključujući i live opklade).

 

   1. Obračun opklada na statistiku jednog kola ili jednog dana igranja, ako se jedan ili više događaja ne smatra završenim, opklade se izračunavaju sa kvotom "1", osim opklada čiji su rezultati definitivno jasni, bez obzira na to da li su se drugi događaji dogodili ili ne.

 

Na primjer: pretpostavimo da u prvenstvu Italije Serija A u jednom od kola dvije od deset utakmica nije odigrano, pet utakmica se završilo sa pobjedom domaćina, dvije utakmice su završile pobjedom gostiju, jedna utakmica je završila sa 2:2 rezultatom.

Ako postoje opklade na:

a) najmanje pet utakmica ovog kola će završiti sa pobjedom domaćina,

b) da će biti 2:2 rezultat u kolu, te opklade se smatraju da su dobijene.

Ako postoje opklade na:

a) najmanje tri utakmice ovog kola će se završiti sa pobjedom gostiju,

b) ukupan broj golova u kolu će biti paran, ovi ulozi moraju biti vraćene (računaće se po kvoti "1").

 

Ako postoji opklada na: 

a) neće biti 2:2 rezultat u bilo kojoj utakmici kola, ova opklada se smatra izgubljenom.

 

   1. U slučaju grešaka generisanih bilo od strane zaposlenih ili softverske mane (očigledne greške u softveru, kvota, iznosa, hendikepa, raskorak u kvotama na različitim mjestima, atipične informacije, lažne kvote, itd) i argumenata koji potvrđuju nepreciznosti opklade (uključujući i live opklade), ulog se smatra nevažećim i predmet je povrata bez obzira na pobjedu ili poraz.

 

   1. Ako postoji tehnička greška, ali koja ne utiče na rezultat događaja, opklada se obračunava u skladu sa definisanim kvotama. Primjer: ako se "CSKA" -   "Zenit" utakmica prvenstva Rusije pojavi na listi prvenstva Španije, izračunat će se u skladu sa definisanim kvotama, osim ako ne postoje timovi sa istim imenima u prvenstvu Španije.

 

   1. Organizator nije odgovoran za potpuno tačan prevod imena igrača, timova, gradova u kojima se događaj odvija. U takvim slučajevima opklade su važeće.

 

   1. U slučaju otkrivanja prevara tokom primanja opklada i obavljanja finansijskih transakcija, pobjednički iznosi nisu plaćeni, a počinioci su krivično odgovorni u skladu sa zakonodavstvom RS.

 

   1. Žalbe na kontroverzna pitanja su prihvaćene u pisanoj formi u roku od 5 dana nakon završetka događaja. Tokom rasprave o spornim pitanjima koja nemaju presedan i nisu regulisana ovim Pravilnikom konačnu odluku donosi priređivač.

 

  1. Glavne vrste opklada.

 

   1. Opklade na stvarni rezultat događaja.

Možete se kladiti na ishod događaja ne uzimajući u obzir hendikep, ako su date  odgovarajuće kvote. U ovom slučaju ishod opklade je stvarni rezultat događaja. Možete se kladiti da  prvi tim (učesnik događaja) neće izgubiti - "1X", bilo koji od timova će pobijediti, odnosno utakmica neće završiti neriješeno - "12", druga ekipa (učesnik događaja) neće izgubiti - "X2", ako su date odgovarajuće kvote.

 

   1. Opklade na pobjedu učesnika događaja, uzimajući u obzir hendikep. 

Double Asian hendikep i hendikep rezultata.

 

- Double Asian hendikep (Dupla opklada na hendikep). Ovo je opklada sa hendikepom, gdje je vrijednost hendikepa podijeljena sa 0,25 bez ostatka, ali ne i za 0,5. Na primjer, -0.25, 0.25, ili -0.75, 0.75, ali ne 0, -1, 1, -1.5, 1.5, itd.

 

Dvostruka opklada na ukupno. Ovo je opklada na ukupan iznos gdje je vrijednost ukupnog iznosa podijeljena sa 0,25 bez ostatka, ali ne i za 0,5. Na primjer, 2.25, 2.75, 3.25, ali ne 2, 2.5, 3, itd

 

Takve opklade se smatraju kao dvije odvojene opklade na pola iznosa opklade sa istim kvotama i sa redovnim vrijednostima najbližeg zajedničkog hendikepa i ukupno: H "-0.75" = H "-0.5" i H "-1", Ukupno "2.25" = Ukupno "2" i Ukupno "2.5".

 

Pretpostavimo da je hendikep  "-0.25", a kvota - "2.2". Ulog od 1000 EUR sa hendikepom "-0.25" i kvotom "2.2" znači da postoje dvije opklade:

500 EUR sa hendikepom "0" i kvotom "2.2", i

500 EUR sa hendikepom "-0.5" i kvotom "2.2".

 

Pretpostavimo da je ukupno  "2.75", i kvota za više od "2,75" - "2.4". Ulog od 1.000 EUR na ukupno više od "2.75" sa kvotom "2,4" znači da postoje dvije opklade:

500 EUR na ukupno više od "2.5" sa kvotom "2.4",

500 EUR na ukupno preko "3" sa kvotom "2.4".

 

U zavisnosti od navedenih informacija i redovne vrijednosti hendikepa i ukupno, postoje 4 moguća slučaja za izračunavanje opklade:

1. Opklada je potpuno osvojena (oba dijela opklade su osvojena). Izračunava se kao proizvod uloga i kvota.

2. Polovina opklade je osvojena, a druga polovina je vraćena. Izračunava se kao proizvod uloga i kvota (Kvota + 1) / 2.

3. Polovina opklade je izgubljena, a druga polovina je vraćena. Izračunava se kao proizvod uloga i broja 0,5.

4. Ulog je potpuno izgubljeni (oba dijela opklade su izgubljene).

 

N

Datum

Događaj

H1

Kvota1

H2

Kvota2

Ukupno

Iznad

Ispod

1

01/01/11

Tim1 – Tim2

-0.25

2.2

0.25

1.6

2.75

2.4

1.5

 

Razmotrimo gore navedene slučajeve zasnovane na tabeli podataka:

1. Kladili smo se na 1.000 EUR sa hendikepom "-0.25" (posmatrano kao dvije opklade - 500 EUR sa hendikepom "0" i kvotom "2.2", i 500 EUR sa hendikepom "-0.5" i kvotom "2.2"). Utakmica je završila sa rezultatom 2:1. Opklada je potpuno osvojena.

Pobjednički iznos je 1.000 EUR x 2,2 = 2.200 EUR.

 

2. Napravili smo opkladu od 1.000 EUR na ukupno više od "2.75" (posmatrano kao dvije opklade - 500 EUR na ukupno više od "2.5" sa kvotom "2.4", i 500 EUR na ukupno preko "3" sa kvotom "2.4") . Utakmica je završila sa rezultatom 2:1.

Polovina opklade je osvojena, druga polovina je vraćena (refundirana).

Pobjednički iznos je 1000 EUR x (2,4 1) / 2 = 1700 EUR.

 

3. Napravili smo opkladu od 1.000 EUR sa hendikepom "-0.25" (posmatrano kao dvije opklade - 500 EUR sa hendikepom "0" i kvotom "2.2", a 500 EUR sa hendikepom "-0.5" i kvotom "2.2"). Utakmica je završila sa rezultatom 1:1. Polovina opklade je izgubljena, a druga polovina je vraćena (refundirana).

Pobjednički iznos je 1.000 EUR x 0,5 = 500 EUR.

 

4. Napravili smo opkladu od 1.000 EUR na ukupno više od "2.75" (posmatrano kao dvije opklade - 500 EUR na ukupno više od "2.5" sa kvotom "2.4", i 500 EUR na ukupno preko "3" sa kvotom "2.4") . Utakmica je završila rezultatom 1:1.

Opklada je potpuno izgubljeni (oba dijela opklade su izgubljena).

-Hendikep rezultata

Može biti opklada sa kvotama koje će se zasnivati na rezultatu utakmice koji će se pojaviti nakon promjene trenutnog rezultata hendikepom (imaginarni rezultat). To znači da je opklada koja se nudi zasnovana na osnovu imaginarnog (modifikovanog hendikepom) rezultata utakmice.

 

Rezultat je koji je zapravo zabilježen nakon utakmice i modifikovan hendikepom se smatra da je rezultat utakmice za izračunavanje postavljenih opklada. 

Pretpostavimo da je trenutni rezultat utakmice 0:0 i da su ponuđene kvote na ishod utakmice kao što je navedeno u tabeli 1.

 

Tabela 1: trenutni rezultat (0:0)

N

Datum

Događaj

TIP1

X

TIP2

1

01/01/11

Tim1 – Tim2

1.4

4

6.8

 

Pretpostavimo da je trenutni rezultat utakmice (0:0), hendikep – (0:1). Imaginarni (korigovan hendikepom) rezultat utakmice će bit (0:1), na osnovu čega opklade na osnovu rezultata utakmice mogu biti prema kvotama u tabeli 2.

 

Tabela 2: trenutni rezultat (0:0), hendikep (0:1)

N

Datum

Događaj

TIP1

X

TIP2

1

01/01/11

Tim 1 – Tim 2

2.15

3.6

2.7

 

Na primjer, pretpostavimo da je utakmica završila sa rezultatom 1:0. Rezultat utakmice modifikovan hendikepom (0:1) (imaginarni) će biti 1:1, na osnovu kojeg opklade na X (neriješeno) će biti pobjedničke, a opklade na TIP1 i TIP2 će se smatrati gubitkom (Tabela 2).

Pretpostavimo da je utakmica završila sa rezultatom 1:1. Rezultat utakmice modifikovan hendikepom (0:1) (imaginarni) će biti 1:2, na osnovu kojeg opklade na TIP2 (pobjeda drugog tima) će se smatrati dobitkom, a opklade na TIP1 i X će se smatrati gubitkom (Tabela 2).

Pretpostavimo da je utakmica završila sa rezultatom 3:1. Rezultat utakmice modifikovan hendikepom (0:1) (imaginarni) će biti 3:2, na osnovu kojeg opklade na TIP1 (pobjeda prvog tima) će se smatrati dobitkom, a opklade na X i P2 će se smatrati gubitkom (Tabela 2).

Pretpostavimo da je trenutni rezultat utakmice (0:0), hendikep - (1:0). U tom slučaju će imaginarni (modifikovani hendikepom) rezultat utakmice biti (1:0), na osnovu kojeg može doći do opklada na rezultat utakmice prema kvotama u Tabeli 3:

 

Tabela 3: trenutni rezultat (0:0), hendikep (1:0)

N

Datum

Događaj

TIP1

X

TIP2

1

01/01/11

Tim 1 – Tim 2

1.18

5.8

11

 

Na primjer, pretpostavimo da je utakmica završila rezultatom 1:0. Rezultat utakmice modifikovan hendikepom (1:0) (imaginarnim) će biti 2:0, na osnovu kojeg opklade na TIP1 (pobjeda prvog tima) će biti smatrane dobitkom, a opklade na X i P2 će se smatrati gubitkom (Tabela 3).

Pretpostavimo da je utakmica završila rezultatom 1:1. Rezultat utakmice modifikovan hendikepom (1:0) (imaginarni) će biti 2:1, na osnovu kojeg opklade na TIP1 (pobjeda prvog tima) će se smatrati dobitkom, a opklade na X i TIP2 će se smatrati gubitkom (Tabela 3).

Pretpostavimo da je utakmica završila rezultatom 1:3. Rezultat utakmice modifikovan hendikepom (1:0) (imaginarni) će biti 2:3, na osnovu kojeg opklade na TIP2 (pobjeda drugog tima) će se smatrati dobitkom, a opklade na TIP1 i X će se smatrati gubitkom (Tabela 3).

 

   1. Opklade na ukupan broj postignutih golova, ostvarenih bodova, odigranih utakmica, itd, od strane učesnika događaja.

U programu taj broj se zove "ukupno (ukupno)", i nudi se sa dva ishoda: iznad i ispod. U slučaju da je opklada na "ukupno" da će ishod biti paran ili neparan, rezultat 0:0 (nula-nula) se smatra parnim.

 

   1. Opklade na vrijeme kada će se određeni događaj održati

Na primjer kada će se desiti prvi korner, prvi gol, itd. Sekunde se ne uzimaju u obzir za izračunavanje opklade. Na primjer ako je prvi pogodak postignut u 10 min. 07 sek. smatra se da je 11. min., 10 min. 59 sek. smatra se 11. min., i 11 min. 00 sek. smatra se 12. min.

 

   1. Opklade na pobjedu u takmičenjima ili kvalifikacijama za sljedeći krug.

 

   1. Organizator zadržava diskreciono pravo da ponudi i druge vrste klađenja.

 

   1.  U ponudi mogu biti i opklade za predviđanje ishoda dva i više događaja.

 

Primjer 1: pobjeda prvog tima i „ukupno“ više od 2.5 gola,

Primjer 2: prvi tim će osvojiti, broj upozorenja (žutih kartona) će biti preko 3,5 i broj kornera će biti ispod 10, itd,

Primjer 3: prvi tim će početi, drugi tim će postići prvi gol, a utakmica će završiti neriješeno.

Opklada se smatra pobjedničkom ako su rezultati svih uključenih događaja predviđeni tačno.

Ulog se vraća (refundira), ako je barem jedan od ishoda uključenih u događaj refundiran, a drugi se smatraju dobitkom.

 

Pretpostavimo:

U primjeru 1: utakmica je prekinuta na 15 minuta od početka utakmice kada je rezultat bio 2:1 i nije nastavljena (utakmica se smatra nepotpunom),

U primjeru 2: utakmica se završila rezultatom 1:0, broj upozorenja (žutih kartona) je 5, a broj kornera je 10.

 

  1. Opklade na fudbal

Fudbalske utakmice se prihvataju u redovnom vremenu osim ako nije navedeno drugačije u programu. Nadoknađeno vrijeme podrazumijeva redovno vrijeme pripadajućeg poluvremena ili cijele utakmice i traje 45 min. i 90 min.

 

Primjeri:

N

 Datum

Događaj

TIP1

X

TIP2

1X

12

X2

GR

H1

GR

H2

ukupno

+

-

1

14/04/2016

17:00

Belgija -Engleska

4.5

3.15

1.5

2.5

1.3

1.15

1.5

1.8

-1.5

1.9

2.5

1.8

1.8

 

Utakmica se završila sa rezultatom 2:3 (prvo poluvrijeme – 2:1)

N

 Datum

Događaj

TIP1

X

TIP2

1X

12

X2

GR

H1

GR

H2

ukupno

+

-

1

24/03/2016

19:00

Češka Rep. - Danska

1.75

3.15

4

1.2

1.31

1.95

-0.5

1.75

0.5

1.95

2.5

1.95

1.75


 

Utakmica je završila rezultatom 1:0 (prvo poluvrijeme - 0:0)

Kao primjer uzmimo 1.000 EUR kao uslovni iznos.

 

Opklade na stvarni rezultat događaja

 

-Pobjeda Prvog tima (učesnika) događaja ( "TIP1" kolona u liniji).

U prvom primjeru opklada je izgubljena, a u drugom primjeru - osvojena. U drugom primjeru opklada na pobjedu Češke Republike je osvojila 1.000 x 1,75 = 1.750 EUR. Dobit je 750 EUR: 1.750 – 100 = 750 (ovo je prihvatljivo za sve primjere).

-Neriješeno (Kolona "X" u liniji).

U oba primjera opklade su izgubljene. U slučaju neriješenog rezultata opklada bi osvojila 1.000 x 3,15 = 3.150 EUR.

-Pobjeda Drugog tima (učesnika) događaja (kolona "TIP2" u liniji).

U drugom primjeru opklada je izgubljena, a u prvom primjeru opklada na pobjedu Engleske je osvojila 1.000 x 1,5 = 1.500 EUR.

 

-Prvi Tim (učesnik) događaja neće izgubiti (kolona "1X" u liniji).

U prvom primjeru opklada je izgubljena, a u drugom primjeru - je osvojena. U drugom primjeru opklada na pobjedu Češke Republike je osvojila 1.000 x 1,2 = 1.200 EUR.

 

-Bilo koji od timova (učesnika) događaja neće izgubiti (kolona "12" u liniji). U oba primjera opklade su osvojene, a opklada na svaki pojedinačni je osvojila 1.000 EUR x 1,3 = 1.300 EUR.

 

- Drugi tim (učesnik) događaja neće izgubiti (kolona "X2" u liniji).

U drugom primjeru opklada je izgubljena, a u prvom primjeru opklada na pobjedu Engleske je osvojila 1.000 EUR x 1,15 = 1.150 EUR

 

Opklade na pobjedu učesnika događaja uzimajući u obzir hendikep

- Pobjeda prvog tima (učesnika) događaja uzimajući u obzir hendikep (hendikep se pojavljuje u koloni "H1" linije, a kvote - u koloni "Kvote1").

U prvom primjeru opklada je osvojena, kako je rezultat utakmice uzimajući u obzir hendikep 3.5:3, a pobjednički iznos 1.000 EUR x 1,8 = 1.800 EUR. U drugom primjeru iznos opklade je vraćen, kako je rezultat utakmice uzimajući u obzir hendikep 0:0.

 

-Pobjeda drugog tima (učesnika) događaja uzimajući u obzir hendikep (hendikep se pojavljuje u koloni "H2" linije, a kvote - u koloni "Kvote2").

U oba primjera opklada je izgubljena, kako je u prvom primjeru rezultat utakmice uzimajući u obzir hendikep 2:1,5, a u drugom primjeru - 1: 0.5.

 

U fudbalskim utakmicama kupovina hendikepa sa 0.5 gola je takođe u ponudi. U ovom slučaju, kvote su smanjene u skladu da ponudom.

 

U prvom primjeru opklada na Belgiju sa kupovinom pola gola znači opklada na pobjedu Belgije sa hendikepom 2 i kvotom 1.4. Takva opklada je dobitna i pobjednički iznos će biti 1.000 x 1.4 = 1.400 EUR, kao što je rezultat utakmice uzimajući u obzir hendikep 4: 3. U drugom primjeru opklada na Češku Republiku sa kupovinom pola gola znači opklada na pobjedu Češke Republike sa hendikepom -0.5 i kvotom 1.6. Takva opklada je također dobitna, gdje se kao rezultat utakmice uzima u obzir hendikep 0,5: 0, a pobjednički iznos će biti 1.000 x 1,6 = 1,600KM. U prvom primjeru opkladu na Englesku sa kupovinom pola gola znači opklada na pobjedu Engleske sa hendikepom -1 i kvotom 1.6. Takav ulog se refundira, gdje se rezultat utakmice uzima u obzir sa hendikepom 2:2. U drugom primjeru opklada na Dansku sa kupovinom pola gola znači opklada na pobjedu Danske sa hendikepom 1 i kvotom 1.7. Takav ulog se takođe refundira, gdje je rezultat utakmice uzet u obzir sa hendikepom 1:1.

 

-Opklade na ukupan broj postignutih golova, ostvarenih bodova, odigranih utakmica, itd od strane učesnika događaja.

 

-Ukupan broj golova utakmice je iznad u odnosu na navedeni broj (ukupan broj golova pojavljuje u koloni "Ukupno" linije, a kvote - u koloni "Iznad").

U prvom primjeru opklada je dobitna, gdje je ukupan broj golova u utakmici 5 (2 + 3) je iznad u odnosu na ukupno 5> 2.5, pobjednički iznos će biti 1.000 x 1,85 = 1.850 EUR. U drugom primjeru opklada je izgubljena.

 

-Ukupan broj golova utakmice je ispod navedenog broja (ukupan broj golova pojavljuje se u koloni "Ukupno" linije, a kvote - u koloni "Ispod").

U prvom primjeru opklada je izgubljena, a u drugom primjeru - osvojena, gdje je ukupan broj golova na utakmici 1 (1 + 0) je ispod ukupno 1 <2,5, pobjednički iznos će biti 1.000 x 1,75 = 1.750 EUR

 

-Ukupan broj golova na utakmici je paran ili neparan (rezultat 0:0 se smatra parnim).

-Opklade na postignute golove u polovinama (U kom poluvremenu će biti postignuto više golova)

U ponudi su sljedeće 3 varijante (opcije):

a) U drugom poluvremenu će biti postignuto više golova nego u prvom poluvremenu: 1 <2 (drugi primjer je gdje je opklada osvojena).

b) Isti broj golova u oba poluvremena: 1 = 2 (npr. kad meč završi rezultatom 0:0).

c) U prvom poluvremenu će biti postignuto više golova nego u drugom poluvremenu 1>2 (prvi primjer gdje je opklada osvojena).

 

-Opklade na rezultat utakmice

Ponuđen je odabir tačnog rezultata utakmice u skladu sa vjerovatnim varijantama (opcijama) uključenim u program. U slučaju izbora svih drugih vjerovatnih rezultata koji nisu uključeni program nudi se ishod događaja "bilo koji drugi rezultat".

 

-Opklade na rezultat poluvremena i cijele utakmice

U ponudi je predviđanje rezultata poluvremena i cijele utakmice u isto vrijeme. Moguće su sljedećih 9 varijanti (opcija):

1/1 - pobjeda prvog tim na poluvremenu i cijele utakmice,

1/X - pobjeda prvog tima na poluvremenu i neriješen rezultat na kraju utakmice,

1/2 - pobjeda prvog tima na poluvremenu i pobjeda drugog tima na kraju utakmice (kao u primjeru "Belgija - Engleska"),

X/1 – Neriješeno na poluvremenu i pobjeda prvog tima na kraju utakmice (kao u primjeru "Češka Republika - Danska"),

X/X - neriješeno na poluvremenu i na kraju utakmice,

X/2 – Neriješeno na poluvremenu i pobjeda drugog tima na kraju utakmice,

2/1 - pobjeda drugog tima na poluvremenu i pobjeda prvog tima na kraju utakmice,

2/X - pobjeda drugog tima na poluvremenu i neriješeno na kraju utakmice,

2/2 - pobjeda drugog tima na poluvremenu i na kraju utakmice.

 

-U ponudi je predviđanje da li će prvi tim postići pogodak na utakmici ili ne, da li će drugi tim postići pogodak ili ne, da li će oba tima postići pogodak, ili ako barem jedan od njih neće postići ili barem jedan hoće postići pogodak, da li će biti pogodaka ili ne u prvom poluvremenu, da li će biti pogodaka ili ne u drugom poluvremenu.

 

-U ponudi je predviđanje koji će tim postići prvi gol na utakmici, u kojem ponuđenom vremenskom periodu će se postići prvi pogodak (naznačen je interval minuta), kako će se postići prvi gol – u igri ne sa glavom, sa glavom, iz slobodnog udarca, iz penala, ili autogol). Ako se utakmica završi rezultatom 0:0, opklade se smatraju izgubljenim.

 

-U ponudi je predviđanje koji će tim postići drugi gol na utakmici, u kojem ponuđenom periodu će drugi gol biti postignut (naznačen je interval minuta).

Ako se utakmica završi rezultatom 0:0, 0:1 ili 1:0, opklade se smatraju izgubljenim.

 

-U ponudi je predviđanje koji tim će postići zadnji gol na utakmici, u kojem ponuđenom vremenskom periodu će zadnji gol biti postignut (naznačen je interval minuta):

Ako se utakmica završi rezultatom 0:0, opklade se smatraju izgubljenim.

 

Autogol je gol postignut na svom golu. Autogol ide u korist protivničkog tima.

 

- Ponuđeno je predviđanje da li će biti penala na utakmici ili ne.

- Ponuđeno je predviđanje da li će biti isključenja (crveni karton) na utakmici ili ne.

- Ponuđeno je predviđanje da li će broj upozorenja (žuti karton) biti iznad ili ispod ponuđenog ukupno, koji igrač ekipe će biti prvi upozoren na utakmici (u slučaju da se događaj desi u oba tima u istom minutu prema izvještaju utakmice, ulog se izračunava sa kvotom "1"), ako neće biti upozorenja, u kojem ponuđenom vremenskom periodu će igrač bilo kog tima biti prvi upozoren (Naznačeni su intervali minuta). Ako je igrač isključen nakon dva upozorenja, tokom obračuna opklade povezane sa opomenom, samo jedna od njih se uzima u obzir. Prilikom izračunavanja opklade povezane sa isključenjem i opomenom uzimaju se u obzir samo oni kartoni koji su pokazani igraču direktno uključenom u utakmicu u tom trenutku.

- Ponuđeno je predviđanje da li će broj zamjena na utakmici biti iznad ili ispod ponuđenog ukupno.

- Ponuđeno je predviđanje koji tim će napraviti prvu izmjenu na utakmici (u slučaju da se događaj desi u oba tima u istom minutu prema izvještaju utakmice, iznos uloga se vraća), u kom ponuđenom vremenskom periodu će jedan od timova napraviti prvu izmjenu (Naznačeni su intervali minuta), da li će zamjena postići gol na utakmici ili ne. Ako nema opklada u ponudi na „neće biti zamjena na utakmici“, u slučaju da nema zamjena od strane timova ulog se izračunava se kvotom "1".

- Ponuđeno je predviđanje da li će broj kornera na utakmici biti iznad ili ispod ponuđenog ukupno.

- Ponuđeno je predviđanje koji tim će imati prvi korner na utakmici, u kojem ponuđenom periodu će se desiti prvi korner. Ako u ponudi nema „neće biti kornera na utakmici“, u slučaju da ne bude kornera od strane bilo kog od timova opklada se izračunava sa kvotom "1".

- Ponuđeno je predviđanje da li će biti broj slobodnih udaraca na utakmici biti iznad ili ispod ponuđenog ukupno.

- Ponuđeno je predviđanje da li će broj ofsajda na utakmici biti iznad ili ispod ponuđenog ukupno.

- Ponuđeno je predviđanje na da li će lopta u posjedu od strane prvog tima, izraženo u procentima, biti iznad ili ispod ponuđenog broj (procenta).

- Ponuđeno je predviđanje da li će navedeni igrač postići gol ili ne. Ako navedeni igrač ne igra uopšte (ne učestvuje u utakmici) opklada se izračunava se kvotom "1".

Autogol se ne uzima u obzir.

 

- Ponuđeno je predviđanje da li će biti:

 a) duplo - dva gola je postigao isti igrač,

 b) hat-trick - tri gola je postigao isti igrač,

 c) poker - četiri gola je postigao isti igrač

Ishodi ovih događaja se obračunavaju na sljedeći način: predviđanje opklade na hat-trick ne znači i predviđanje opklade na duplo, odnosno predviđanje opklade na poker ne znači i predviđanje opklade na duplo i / ili hat-trick.

 

Ponuđeno je predviđanje da li će tim pobijediti iz zaostatka, ili ne. Opklada se smatra osvojenom ako je tim imao prvi autogol, ali je na kraju je dobio utakmicu.

- Ponuđeno je predviđanje koji tim će započeti utakmicu. Prilikom izračunavanja opklade (uključujući i online opklade) prema rezultatima ovog događaja sledećih izvori informacija se uzimaju kao osnova:

a) TV kanali naznačeni od strane organizatora,

b) internet stranice naznačene od strane organizatora,

c) informacije naznačene od strane zvaničnog organizatora ili organizatora utakmice.

Ako ishod ovog događaja nije utvrđen na osnovu gore navedenih izvora informacija opklade se izračunavaju sa kvotom "1" (jedan).

 

- Ponuđeno je predviđanje koliko minuta će sudija dodati redovnom trajanju utakmice.

Opklade napravljene na ovom događaju se izračunavaju na sljedeći način:

- Prema vremenu (minutima) prikazanim od strane rezervnog sudije na tabli.

- Prema informacijama o dodatnom vremenu prikazanim na TV-u.

- Ako barem jedan od gore navedenih varijanti (opcija) nije prikazana na ekranu, opklade na ovaj događaj se izračunavaju sa kvotom "1".

- Ako se prikazano dodatno vrijeme razlikuje od stvarno odigranog dodatnog vremena, prikazano dodatno (bonus, produžeci) vrijeme se uzima u obzir.

- Ako su informacije o dodatnom vremenu, prikazane na televiziji ili od strane rezervnog sudije na tabli, kasnije promijenjene iz nekog razloga (povećanje ili smanjenje), opklade se obračunavaju prema prvim prikazanim informacijama.

- Opklade su takođe prihvaćaju na drugim vjerovatnim događajima u fudbalskim utakmicama, koje će biti ponuđene u programu. 

 

  1. Opklade na hokej i Bandy

 

Na utakmice Ruskog prvenstva i NHL (National Hockey League – Nacionalna hokej liga) opklade su prihvaćene sa produžecima, osim u slučajevima navedenim u ponuđenoj liniji. Na NHL Playoff utakmicama ili drugim prvenstvima koja ne dozvoljavaju neriješen rezultat, učesnik je unaprijed upozoren da se prihvataju samo opklade na redovno vrijeme. Opklade na hokej utakmice u prvenstvu drugih država ili svjetskom prvenstvu i opklade na Bandy, su prihvaćene samo sa redovnim vremenom (bez produžetaka), osim u slučajevima navedenim u programu.

 

Sljedeće vrste opklade mogu biti napravljene na ishod hokej utakmica:

-Pobjeda prvog tima (učesnika) događaja (kolona "TIP1" u liniji).

-Neriješeno (Kolona "X" u liniji).

-Pobjeda drugog tima (učesnika) događaja (kolona "TIP2" u liniji).

-Prvi Tim (učesnik) događaja neće izgubiti (kolona "1X" u liniji).

-Bilo koji od timova (učesnika) događaja će pobijediti (kolona "12" u liniji)

-Drugi tim (učesnik) događaja neće izgubiti (kolona "X2" u liniji).

Opklade na pobjedu učesnika događaja kada je u obzir  uzet hendikep:

-Pobjeda prvog tima (učesnika) događaja uzimajući u obzir hendikep (hendikep se pojavljuje u koloni "H1" linije, a kvote - koloni "Kvote 1").

-Pobjeda drugog tima (učesnika) događaja uzimajući u obzir hendikep (hendikep se pojavljuje u koloni "H2" linije, a kvote - u koloni "Kvote 2").

 

U hokej utakmicama, je takođe u ponudi kupovina hendikepa sa pola gola. U ovom slučaju, kvote su u skladu s tim smanjene.

 

Opklade na ukupan broj postignutih golova, ostvarenih bodova, odigranih utakmica, itd, od strane učesnika događaja:

-Ukupan broj golova na utakmicama je preko određenog broja (ukupan broj golova pojavljuje se u koloni "Ukupno" linije, a kvote – u koloni "Preko“(iznad, više).

-Ukupan broj golova na utakmicama je ispod određenog broja, ukupan broj golova se prikazuje u koloni "Ukupno" linije, a kvote - u koloni "Ispod“ (manje,).

 

U hokej utakmicama takođe se nudi i kupovina „ukupno“. U ovom slučaju, kvote su smanjene u skladu s tim.

 

-Ukupan broj golova na utakmici je paran ili neparan (rezultat 0:0 smatra parnim).

 

Opklade na rezultat prvog poluvremena i na cijelu utakmicu.

U ponudi je predviđanje rezultata prvog poluvremena i cijele utakmice u isto vrijeme. Moguće su sljedećih 9 opcija:

-1/1 - Pobjeda prvog tima u prvom poluvremenu i cijele utakmice,

-1/X - Pobjeda prvog tima u prvom poluvremenu i neriješena cijela utakmica,

-1/2 - Pobjeda prvog tima u prvom poluvremenu i pobjeda drugog tima na kraju utakmice,

-X/1 - Neriješeno u prvom poluvremenu i pobjeda prvog tima na kraju utakmice,

-X/X – Neriješeno u prvom poluvremenu i na kraju utakmice,

-X/2 - Neriješeno u prvom poluvremenu i pobjeda drugog tima na kraju utakmice,

-2/1 - Pobjeda drugog tima u prvom poluvremenu i pobjeda prvog tima na kraju utakmice,

-2/X - Pobjeda drugog tima u prvom poluvremenu i neriješeno na kraju utakmice,

-2/2 - Pobjeda drugog tima u prvom poluvremenu i na kraju utakmice.

 

U ponudi je predviđanje koji tim će postići prvi gol, u kojem ponuđenom vremenskom periodu će biti postignut prvi pogodak (naznačen je interval minuta).

 

Opklade su takođe prihvaćene na drugim vjerovatnim događajima u hokej utakmicama, koji će biti ponuđene u programu. 

  1. Opklade na košarku

Sve opklade u košarci su slične opkladama u fudbalu, osim činjenice da se kod rezultata u košarci uzimaju u obzir i produžeci. Izuzeci su događaji koji radi propozicija takmičenja mogu da završe nerješeno. U tom slučaju redovno vrijeme (trajanje) utakmice se uzima kao osnova za izračunavanje opklade.

 

Sljedeće vrste opklada mogu biti postavljene u košarci:

-Pobjeda prvog tima (učesnika) događaja (kolona "TIP1" u liniji).

-Neriješeno (Kolona X u liniji).

-Pobjeda drugog tima (učesnika) događaja (kolona "TIP2" u liniji).

-Pobjeda prvog tima (učesnika) događaja, uzimajući u obzir hendikep (hendikep se pojavljuje u koloni "H1" linije, a kvote - u koloni "Kvote 1").

-Pobjeda drugog tima (učesnika) događaja uzimajući u obzir hendikep ((hendikep se pojavljuje u koloni "H2" linije, a kvote - u koloni "Kvote2").

- U košarci je dozvoljeno povećanje pozitivnog i smanjenje negativnog hendikepa. U tom slučaju kvote se smanjuju u skladu s tim.

-Ukupan broj bodova na utakmici je „iznad“ u odnosu na određeni broj (ukupan broj bodova se pojavljuje u koloni "Ukupno" linije, a kvote - u koloni "Iznad“ („preko").

- Ukupan broj bodova na utakmici je „ispod“ u odnosu na određeni broj (ukupan broj bodova se pojavljuje u koloni " Ukupno " linije, a kvote - u koloni "ispod“ („manje").

-Takođe je dozvoljeno promijeniti broj „Ukupno“ u slučaju "Iznad" (smanjiti ukupan broj bodova), a u slučaju "ispod" (povećati ukupan broj).

Opklade se prihvataju „na ukupan broj bodova na utakmici će biti paran ili neparan“ 

Sve gore navedene opklade mogu biti isplaćene i za svaki kvartal (četvrtinu). Kompanija također može prihvatiti opklade na produžetke (ako isti postoje) za vrijeme online igre.

Opklade se takođe prihvataju na druge vjerovatne događaje u košarci, koji će biti ponuđeni u programu.

 

  1. Opklade na tenis

Teniski meč se smatra započetim ako je odigran barem jedan poen.

U slučaju da je jedan od učesnika diskvalifikovan iz bilo kojeg razloga u započetom teniskom meču, ili odbije da igra meč, ili nije u mogućnosti da nastavi meč sve opklade (uključujući i live opklade) se obračunavaju na sljedeći način: opklade (uključujući opklade na statističke podatke - ukupno asova, ukupno duplih grešaka, itd) za koje se definitivno smatra da je došlo do njih u trenutku prestanka meča, na osnovu stvarnih registrovanih rezultata (prema formatu meča), podliježu obračunu. Ostatak opklada se refundiraju (opklade se obračunavaju sa kvotom "1").

 

Opklade postavljene na rezultat meča da bude "TIP1", "TIP2" su predmet obračuna ako je prvi set odigran u potpunosti i završen, a učesnik je odbio da nastavi meč nakon završetka prvog seta. Smatra se da je učesnik izgubio, ako je iz bilo kojeg razloga diskvalifikovan, odbije da igra ili nije u mogućnosti da nastavi meč. Ako je meč zaustavljen (neblagovremeno prestao) do kraja prvog seta, opklade na rezultat meča da bude "TIP1", "TIP2" se refundiraju (izračunava se kvota "1").

 

Pretpostavimo da učesnik odbija da nastavi meč kada je rezultat je 4: 4 (15: 0). U ovom slučaju "TIP1", "TIP2" opklade na prvi set, prvi set ukupno 10.5, prvi set ukupno 12.5, prvi set hendikep 1.5, prvi set hendikep -1.5, meč "TIP1", "TIP2", ukupno meča 21.5 , meč hendikep -3.5, meč hendikep 3.5, paran ili neparan od ukupnih setova i meč su predmet refundacije (izračunava se kvota "1").

 

Sve opklade na prvom setu ukupno 6.5, prvi set ukupno 7.5, prvi set ukupno 8.5, prvi set ukupno 9.5, prvi set hendikep 2.5, prvi set hendikep 3.5, prvi set hendikep 4.5, prvi set hendikep 5.5, prvi set hendikep 2.5, prvi set hendikep -3.5, prvi set hendikep -4.5, prvi set hendikep -5.5, opklade na rezultat 1-8 gemova prvog seta, podliježu obračunu. Opklade na "TIP1", "TIP2" u 9. gemu prvog seta su predmet refundacije, opklade na "TIP1", "TIP2" prvog poena 9. gema podliježu obračunu.

-U slučaju pogrešno navedenih brojeva setova u meču ulog na hendikep i ukupno se refundira. Opklada na rezultat utakmice ostaje na snazi.

Pogrešna indikacija pokrivenosti terena u bilo kojem prvenstvu ne može biti osnova za razmatranje poništenja opklade.

-Ako je teniski meč odgođen ili prekinut, opklade (uključujući Online opklade) ostaju na snazi ​​do kraja turnira na koji se odnose sve dok se meč ne nastavi ili jedan od igrača odbije da nastavi.

-ako jedan od tenisera odbija da učestvuje u meču prije nego što počne, ili nije u mogućnosti da učestvuje, ili je diskvalifikovan, opklade na taj meč se refundiraju (izračunava se kvota "1").

U tenisu hendikep i ukupno su navedeni u gemovima.

Ako je odigran "super tie break" u odlučujućem setu teniskog meča, onda se hendikep i ukupno obračunavaju prema poenima.

 

Sljedeće vrste opklada mogu biti postavljene na teniskom meču:

 • Pobjeda prvog učesnika događaja (kolona "TIP1" u liniji)

 • Pobjeda drugog učesnika događaja (kolona "TIP2" u liniji):

 • Pobjeda prvog učesnika događaja uzimajući u obzir hendikep (hendikep se pojavljuje u koloni "H1" linije, a kvote - u koloni "kvote1").

 • Pobjeda drugog učesnika događaja uzimajući u obzir hendikep (hendikep se pojavljuje u koloni "H2" linije, a kvote - u koloni "Kvote2").

 • Broj gemova je iznad određenog broj (ukupan broj gemova se pojavljuje u koloni "Ukupno" linije, a kvote - u koloni "Iznad").

 • Broj gemova je ispod određenog broj (ukupan broj gemova se pojavljuje u koloni " Ukupno " linije, a kvote - u koloni "Ispod").

 • Opklade na tačan rezultat u teniskom meču (svi nedovršeni gemovi i setovi su u korist pobjednika). Odgovarajuće kolone u liniji su označeni kao 2:0, 2:1.

 

Organizator zadržava diskreciono pravo da može odrediti opklade na drugim vjerovatnim događajima u tenisu, na primjer: ukupno asova, ukupno duplih grešaka, ukupno tie-break-ova.

 

  1. Opklade na odbojku

Hendikep i ukupno za utakmicu odbojke su navedeni u poenima.

Sljedeće vrste opklada mogu biti napravljene kada je u pitanju odbojka:

-Pobjeda prvog tima (učesnika) događaja (kolona "TIP1" u liniji).

-Pobjeda drugog tima (učesnika) događaja (kolona "TIP2" u liniji).

-Pobjeda prvog tima (učesnika) događaja uzimajući u obzir hendikep (hendikep se pojavljuje u koloni "H1" linije, a kvote - u koloni "Kvote1").

-Pobjeda drugog tima (učesnika) događaja uzimajući u obzir hendikep ((hendikep se pojavljuje u koloni "H2" linije, a kvote - u koloni "Kvote2").

-Broj poena na utakmici u odnosu na određeni broj je iznad (ukupan broj bodova (poena) se pojavljuje u koloni " Ukupno " linije, a kvote - u rubrici "Iznad").

- Broj poena na utakmici u odnosu na određeni broj je ispod (ukupan broj bodova se pojavljuje u koloni " Ukupno " linije, a kvote - u koloni "Ispod").

-Opklade na određeni rezultat u utakmici odbojke. Odgovarajući kolone u liniji su u skladu s tim označena kao 3:0, 3:1, itd

Opklade su takođe prihvaćene i na drugim vjerovatnim događajima u odbojci, ponuđenim u programu.

 

  1. Opklade na auto trke

Pravila prihvatanja opklada u auto trkama:

a) krug zagrijavanja je uključen u trku,

b) ako su oba vozača iz trke, pobjednik u paru je vozač koji je prošao više krugova,

c) Ako je vozač klasifikovan (kvalifikovan), on je završio trku.

Sljedeće vrste opklada se mogu postaviti na auto trkama:

-Pobjeda vozača u trci.

-Vozač će zauzeti jedno od tri prva mjesta.

-Vozač će završiti trku (kvalifikovat će se).

-Vozač neće završiti trku (neće se kvalifikovati).

-Vozač će imati najbrži krug trke.

-Prvi vozač će biti rangiran više od drugog vozača u završnom izvještaju (kolona "1" linije).

-Drugi vozač će biti rangiran više od prvog vozača u završnom izvještaju (kolona "2" linije):

Opklade se takođe prihvaćaju i na drugim vjerovatnim događajima u auto trkama, koji će biti ponuđeni u programu.

 

  1. Opklade na bejzbol

Opklade su prihvaćene na konačan rezultat utakmice sa svim mogućim produžecima (inninga) uzetim u obzir. Ako je utakmica odgođena ili pomjerena za neki drugi dan, ulog se vraća. Ako su dvije slične utakmice uključene u dnevni program i odigrane su na isti dan, uzima se u obzir rezultat prve utakmice. Ako je utakmica počela i još nije završena opklade se obračunavaju prema stavu 4.3.9 ovog Pravilnika.

 

Sljedeće vrste opklada mogu biti postavljene u bejzbolu:

-Pobjeda prvog tima (učesnika) događaja (kolona "TIP1" u liniji).

-Pobjeda drugog tima (učesnika) događaja (kolona "TIP2" u liniji).

-Pobjeda prvog tima (učesnika) događaja uzimajući u obzir hendikep (hendikep se pojavljuje u koloni "H1" linije, a kvote - u koloni "Kvote1").

-Pobjeda drugog tima (učesnika) događaja uzimajući u obzir hendikep (hendikep se pojavljuje u koloni "H2" linije, a kvote - u koloni "Kvote2").

-Broj bodova na utakmici je iznad u odnosu na određeni broj (ukupan broj bodova se pojavljuje u koloni " Ukupno " linije, a kvote - u koloni "Over").

- Broj bodova na utakmici je ispod u odnosu na određeni broj (ukupan broj bodova se pojavljuje u koloni " Ukupno " linije, a kvote - u koloni "Ispod").

-Opklade su prihvaćene ako je ukupan broj bodova na utakmici paran ili neparan.

Opklade su takođe prihvaćene i na drugim vjerovatnim događajima u bejzbolu, koji će biti ponuđeni u programu.

 

  1. Opklade na snooker

U cijeloj utakmici hendikep i ukupno su navedeni u frejmovima, u posebnim (odvojenim) frejmovima - u poenima. Prema pravilima snooker-a zastoj se može pojaviti u frejmu, u tom slučaju frejm se ponavlja odlukom sudije. U takvim slučajevima opklade postavljene na frejmove se izračunavaju sa kvotom "1" (jedan). Ostale informacije o utakmici - događajima, vremenu kada se odvijaju, vjerovatnim ishodima za koje su ponuđene kvote od strane organizatora, tipovima i vrstama opklada, itd, su navedene u programu.


 

  1. Opklade na "Trke pasa i konjske trke, moto sport trke"

Opklade su prihvaćene na konačne rezultate trka u sljedećim verzijama:

- Odabrani učesnik će zauzeti prvo mjesto (biće prepoznat kao pobjednik trke),

- Odabrani učesnik će zauzeti prvo ili drugo mjesto,

- Odabrani učesnik će zauzeti prvo, drugo ili treće mjesto,

- Odabrani učesnici će zauzeti prvo i drugo mjesto u skladu sa navedenim sekvencama (pobjednički par),

- Odabrani učesnici će zauzeti prvo, drugo i treće mjesto u skladu sa navedenim sekvencama (pobjednički triplet).

 

  1. Ostale opklade

Prema ovom Pravilniku mogu biti ponuđene opklade koje nisu navedene u ovim pravilima. U tom slučaju, program određuje ishod (ishode) događaja (više događaja) za koje  organizator nudi pobjedničke kvote, uzimajući u obzir specifičnostima svakog događaja.

 

 1. Pravila igre My Lucky 6

 

  1. OSNOVNE ODREDBE

   1. Ovim se Pravilima propisuju uslovi za priređivanje igre “MY LUCKY 6” u okviru igre na sreću 35 od 48.

   2. Igra na sreću “MY LUCKY 6” je igra sa pogađanjem brojeva, pri čemu se pogađa šest brojeva unutar izvučenih 35 od 48 brojeva. Brojevi se izvlače na nivou centralnog računarskog sistema priređivača.

   3. Za obaveze prema učesnicima (dalje: igračima) priređivač odgovara svim svojim sredstvima, ako su ispunjeni uslovi utvrđeni ovim Pravilima. Za isplatu dobitaka igre “MY LUCKY 6” garantuje priređivač.

   4. Uplata uloga za igru “MY LUCKY 6” se prima putem interneta. Igrač je u stalnoj vezi sa centralnim sistemom priređivača pomoću kojeg igrač može odigrati igru “MY LUCKY 6”. Svaki igrač učestvuje u internet igrama na sreću putem bilo kojeg uređaja koji ima mogućnost ulaska na internet mrežu.

   5. Ova Pravila jesu isključiva zakonska i pravna osnova za učešće u igri “MY LUCKY 6”. Na osnovu prihvata opštih uslova propisanih i sadržanih u ovim pravilima, po slobodno izraženoj volji igrača, činom odigravanja ove igre i uplatom iznosa ispisanog na virtualnom listiću obavezuju priređivača i igrača.

   6. Igračem u igri “MY LUCKY 6” smatra se osoba koja je izvršila uplatu. Fizička lica mlađa od 18 godina ne može biti učesnik u igri. Radi potvrde punoletstva učesnik je dužan, na zahtev priređivača predati istom na uvid važeću ličnu ispravu.

 

  1. USLOVI ZA UČEŠĆE U IGRI “MY LUCKY 6”

   1. Primanje uplata.

 

Pravo za učešće u igri “MY LUCKY 6” stiče se uplatom uloga za „MY LUCKY 6“.

Ulog se uplaćuje sa virtuelnog računa igrača koji se nalazi na centralnom sistemu priređivača.

Registrovani igrač vrši uplate na svoj virtuelni račun za učestvovanje u internet igrama na sreću elektronskim putem, bezgotovinski, putem bezgotovinskog poslovanja, svog bankovnog računa ili kartice za bezgotovinsko plaćanje (kreditne ili debitne kartice), putem elektronskih transfera ili posebnih računa otvorenih u Banci, kao i na drugi zakonom propisan način koji omogućava elektronsko poslovanje.

Uplate na virtualni račun igračima i isplate mogu se vršiti gotovinski u prostorima priređivača.

Igrač može da učestvuje u igre “MY LUCKY 6” odabirom jedne od ponuđenih opcija:

 1. Odabir 6/48 – osnovna igra;

 2. Odabir boje i na taj način brojeva koji imaju zajedničku boju. U igri je 48 brojeva u 8 boja tako da svaka od boja ima po 6 brojeva.

 3. Igra unaprijed, odabir igre na brojeve, pogađaju se brojevi kao u normalnom ili sistemskom klađenju za naredna kola, do 10 kola unaprijed, sa linearnim kumulativnim bonusom za igrače u visini od 2% za svako naredno kolo počevši od drugog kola u igri unaprijed

 4. Sistemi – Sistemsko klađenje je klađenje na brojeve gdje se odabere više od 6 brojeva s tim da se i dalje treba pogoditi 6.  Od izabranih brojeva prave se sve kombinacije od po 6 brojeva i svaka kombinacija učestvuje. Može se pogađati najviše 10 brojeva.

 5. Odabir boje prve kugle

 6. Odabir da li će prva izvučena kugla biti manja ili veća od 24,5;

 7. Odabir da li će suma prvih pet izvučenih brojeva biti manja ili veća od 122,5;

 8. Odabir da li će biti izvučeno više parnih ili neparnih brojeva

   1. U igri “MY LUCKY 6” učestvuju sve moguće kombinacije brojeva u rasponu od 1 do 48. Ako postoje ne slaganja između kombinacija prikazanih brojeva na internet prezentaciji priređivača sa onima koji su zapisani u bazi na centralnom serveru, važe izvučeni brojevi zapisani u bazi na centralnom serveru priređivača.

   2. Priređivač je dužan zapise u bazi na centralnom serveru pravovremeno arhivirati u sjedištu kompanije. Pravovremenim arhiviranjem smatra se arhiviranje koje je obavljeno prije početka izvlačenja brojeva određenog kola igre “MY LUCKY 6”.

 

  1. JEDINIČNA CIJENA IGRE

   1. Jedinična cena potvrde za učešće u igri “MY LUCKY 6” sa odigranih obaveznih 6 brojeva iznosi minimalno 0,50  a maksimalno 5,00€.

 • Maksimalni dobitak je 5.000,00€.

 • Za sistemska klađenja najmanji ulog po jednoj kombinaciji je 0,05€ a maksimalni ulog po kombinaciji je 50,00€.

 • Kod sistema od 7 brojeva ima 7 kombinacija po 6 brojeva

 • Kod sistema od 8 ima 28 kombinacija po 6 brojeva.

 • Kod sistema od 9 ima 84 kombinacije po 6 brojeva.

 • Kod sistema od 10 ima 210 kombinacija po 6 brojeva.

 

  1. OPIS I VREME TRAJANJA IGRE “MY LUCKY 6”

 Jedno kolo igre traje 180, 240 ili 300 sekundi, u zavisnosti od modaliteta igre, od kojih 150 sekundi traje izvlačenja brojeva sa pratećim informacijama kao što su broj izvučenih parnih i neparnih brojeva, suma prvih pet  brojeva, „dolar brojevi“ boja prve kugle, izvučene boje, te 150 sekundi uvoda u igru. Nakon završetka jednog kola naredno počinje automatski.

Kola se redaju hronološki i uplate za igru se vežu vremenski za prvo naredno kolo koje nije počelo. Uplate za igru se primaju svih pet minuta osim 10 sekundi pred početak kola. Igra radi 24 sata i ima 288 kola po 5 minuta u jednom danu, 360 kola po 4 minute u jednom danu ili 480 kola po 3 minute u jednom danu.

Igrač učestvuje u igri odabirom jedne od ponuđenih igara i uplatom određenog iznosa kod operatera.

 

 1. IZVLAČENJE

Prikaz izvlačenja ima 3 faze,

 1. U prvoj fazi se iz bubnja izvlači 35 brojeva poredani od prvog do tridesetpetog  izvučenog broja.

 2. Nakon izvlačenja prikazuju se izvučeni brojevi sa popreatnim informacijama

 3. Nakon toga ide intro video za naredno kolo sa informacijama korisnim za igrače.

 

  1. OZNAKE DODATNIH NAGRADA I NJIHOVO ZNAČENJE

Dolar broj je broj koji je izvučen na polje kojem je pred početak izvlačenja dodjeljen simbol dolara i kao takav igraču koji ga je uvrstio na svoj listić duplira dobitak ako ga je ostvario. U slučaju da je igrač pogodio oba broja sa simbolom dolara dobitak se množi sa tri.

 

  1. VISINA I VRSTE DOBITAKA

U igri “MY LUCKY 6” postoje dve vrste dobitaka:

 

   1.  Dobitak prve vrste, dobitak na odabir brojeva

Ako je igrač nakon 35 izvučenih brojeva pogodio svoju kombinaciju od šest brojeva. U ovom slučaju igrač osvaja dobitak čija se visina određuje na način da se uplata množi sa koeficijentom u zavisniosti od mjesta na kojem je broju po redosljedu izvlačenja pogodio svih šest brojeva. Ako je igrao sistemski listić, uplata se računa po kombinaciji, odnosno ukupna uplata se dijeli sa brojem kombinacija od 6 brojeva I na taj način se dobije uplata po kombinaciji. Svi sistemski dobitci se sabiraju I daju jedan ukupan dobitak po tiketu.

 • Ako igrač pogodi svojih 6 brojeva nakon 6 izvučenih brojeva, koeficijent za izračun dobitka je 10000

 • Ako igrač pogodi svojih 6 brojeva nakon 7 izvučenih brojeva, koeficijent za izračun dobitka je 7500

 • Ako igrač pogodi svojih 6 brojeva nakon 8 izvučenih brojeva, koeficijent za izračun dobitka je 5000

 • Ako igrač pogodi svojih 6 brojeva nakon 9 izvučenih brojeva, koeficijent za izračun dobitka je 2500

 • Ako igrač pogodi svojih 6 brojeva nakon 10 izvučenih brojeva, koeficijent za izračun dobitka je 1000

 • Ako igrač pogodi svojih 6 brojeva nakon 11 izvučenih brojeva, koeficijent za izračun dobitka je 500

 • Ako igrač pogodi svojih 6 brojeva nakon 12 izvučenih brojeva, koeficijent za izračun dobitka je 300

 • Ako igrač pogodi svojih 6 brojeva nakon 13 izvučenih brojeva, koeficijent za izračun dobitka je 200

 • Ako igrač pogodi svojih 6 brojeva nakon 14 izvučenih brojeva, koeficijent za izračun dobitka je 150

 • Ako igrač pogodi svojih 6 brojeva nakon 15 izvučenih brojeva, koeficijent za izračun dobitka je 100

 • Ako igrač pogodi svojih 6 brojeva nakon 16 izvučenih brojeva, koeficijent za izračun dobitka je 90

 • Ako igrač pogodi svojih 6 brojeva nakon 17 izvučenih brojeva, koeficijent za izračun dobitka je 80

 • Ako igrač pogodi svojih 6 brojeva nakon 18 izvučenih brojeva, koeficijent za izračun dobitka je 70

 • Ako igrač pogodi svojih 6 brojeva nakon 19 izvučenih brojeva, koeficijent za izračun dobitka je 60

 • Ako igrač pogodi svojih 6 brojeva nakon 20 izvučenih brojeva, koeficijent za izračun dobitka je 50

 • Ako igrač pogodi svojih 6 brojeva nakon 21 izvučenih brojeva, koeficijent za izračun dobitka je 40

 • Ako igrač pogodi svojih 6 brojeva nakon 22 izvučenih brojeva, koeficijent za izračun dobitka je 30

 • Ako igrač pogodi svojih 6 brojeva nakon 23 izvučenih brojeva, koeficijent za izračun dobitka je 25

 • Ako igrač pogodi svojih 6 brojeva nakon 24 izvučenih brojeva, koeficijent za izračun dobitka je 20

 • Ako igrač pogodi svojih 6 brojeva nakon 25 izvučenih brojeva, koeficijent za izračun dobitka je 15

 • Ako igrač pogodi svojih 6 brojeva nakon 26 izvučenih brojeva, koeficijent za izračun dobitka je 10

 • Ako igrač pogodi svojih 6 brojeva nakon 27 izvučenih brojeva, koeficijent za izračun dobitka je 9

 • Ako igrač pogodi svojih 6 brojeva nakon 28 izvučenih brojeva, koeficijent za izračun dobitka je 8

 • Ako igrač pogodi svojih 6 brojeva nakon 29 izvučenih brojeva, koeficijent za izračun dobitka je 7

 • Ako igrač pogodi svojih 6 brojeva nakon 30 izvučenih brojeva, koeficijent za izračun dobitka je 6

 • Ako igrač pogodi svojih 6 brojeva nakon 31 izvučenih brojeva, koeficijent za izračun dobitka je 5

 • Ako igrač pogodi svojih 6 brojeva nakon 32 izvučenih brojeva, koeficijent za izračun dobitka je 4

 • Ako igrač pogodi svojih 6 brojeva nakon 33 izvučenih brojeva, koeficijent za izračun dobitka je 3

 • Ako igrač pogodi svojih 6 brojeva nakon 34 izvučenih brojeva, koeficijent za izračun dobitka je 2

 • Ako igrač pogodi svojih 6 brojeva nakon 35 izvučenih brojeva, koeficijent za izračun dobitka je 1

   1. Dobitak druge vrste se odnosi na specijalna klađenja iz člana 7. Tačke 5), 6), 7), i 8

 • Koeficijent za izračun dobitaka za igre iz člana 7. Tačke 6, 7 i 8 je 1,8 za oba moguća ishoda događaja, dok je kod igre pod tačkom 5. Koeficijent u zavisnosti od broja boja koje igrač odabere:

 • Odabir jedne boje 1/8 , ulog se množi sa koeficijentom 7,2,

 • Odabir dve boje 2/8, ulog se množi sa kvotom 3,6 i

 • Odabir četiri boje 4/8,  ulog se množi sa kvotom 1,8.

 

  1. KRAJNJI ROK UPLATE ZA UČEŠĆE U IGRI “MY LUCKY 6” I USLOVI I ROKOVI POD KOJIM IGRAČ MOŽE ODUSTATI OD IZVRŠENE UPLATE

   1. Uplate za učešće u igri igre “MY LUCKY 6” primaju se najkasnije do deset sekundi prije početka izvlačenja kola koje sljedi i za koje se uplata uzima u obzir.

   2. O krajnjem roku zaprimanja uplate priređivač je dužan upoznati zainteresovane osobe isticanjem pisanog obaveštenja na prezentaciji.

   3. Igrač može odustati od igre najkasnije do deset sekundi prije početka izvlačenja kola koje sljedi i za koje se uplata uzima u obzir, na način da zatraži od operatera da poništi odigrani tiket.

   4. Svi stornirani virtuelni tiketi se čuvaju u bazi na centralnom serveru.

 

  1. NAČIN I ROK ISPLATE DOBITAKA

   1. Sve isplate na virtualni tiket po dobitku obavljaju se automatski nakon posljednje izvučene kuglice u datom kolu.

 • U slučaju neslaganja stanja na virtualnom računu igrača na veb sajtu ili veb aplikaciji priređivača sa onim  u bazi na centralnom serveru priređivača validno je stanje računa u bazi na centralnom serveru.

 • U slučaju sumnje da je igrač putem prevare ili krađe izvršio uplatu na svoj virtualni račun ili da operateri elektronskog novca ukažu na to (Visa, MasterCard i sl.), priređivač zadržava pravo da blokira isplate sa takvih računa i odužan je da obavjesti igrača koji je vlasnik virtualnog računa o tome.

   1. Dobitak, odnosno dobitke, automatski utvrđuje računarski program.
 

  1. NAČIN UPOZNAVANJA UČESNIKA U IGRI S OVIM PRAVILIMA

   1. Ova Pravila biće dostupna na veb sajtu ili veb aplikaciji priređivača.

   2. Osobama zainteresovanim za učešće u igri igre “MY LUCKY 6” priređivač je dužan da omogući upoznavanje sa ovim Pravilima, odnosno dati ih na uvid.

 

  1. POSTUPAK U SLUČAJU OTKAZIVANJA IZVLAČENJA

   1. Priređivač može iz opravdanih razloga otkazati priređivanje, npr.

 • Nestanka električne energije

 • Kvara na sistemu

 • Kvara na generatoru slučajnih brojeva (npr. generator ne generiše nove brojeve za nova kola igre i sistem u više kola prikazuje iste brojeve) i slično.

Priređivač će poništiti kola igre koja otkazuje iz navedenih razloga te igraču nadoknaditi sredstva koja je imao na virtualnom računu u trenutku kvara (vratiti ulog, isplatiti novac ili prebaciti na drugu igru) u zavisnosti od razloga otkazivanja. Za kvar na sistemu i kvar na generator slučajnih brojeva priređivač će poništiti kola na kojima je otkriven kvar i vratiti ulog za data kola igračima. Visina tih sredstava se utvrđuje u bazi na centralnom sistemu priređivača.

  1. OPIS VIRTUALNOG LISTIĆA

Virtualni istić sadrži informacije o kolu za koje je primljena uplata, broj kola, datum I vrijeme uplate, igri koja je odigrana, brojevima koji su igrani ako se radi o pogađanju brojeva, opisna opklada u slučaju da je igrač odabrao specijalna klađenja. Virtualni listić sadrži i informaciju o ulogu te o minimalnoj i maksimalnoj  mogućoj isplati. Virtualni listić sadrži jedinstveni identifikacioni broj te bar code tog broja.

 

 

 1. SLOT I CASINO IGRE

 

  1. Payline (linija koja se plaća)

Payline je linija koja prolazi kroz jedan simbol na svakoj roli a za to vrijeme se procjenjuje kolika će biti dobitna kombinacija. Klasična spinning rol mašina obično ima do 9 linija koje se isplaćuju dok video slot mašine  mogu imati i stotine. Payline može biti različitog oblika (horizontalnog, vertikalnog, nakrivljenog, trokutastog, trapezoidnog pa čak i cik-cak oblika, itd.)

 

  1. Klasični slot u poređenju sa Video slotom 

Klasični slotovi se igraju na tri role i većina ih ima jednu platnu liniju. Sa druge strane, video slotovi mogu imati i do 5 rola i desetine platnih linija. Čak šta vise, kod klasičnih slotova nedostaje bonus serija i nema nikakvih specijalnih opcija kao što su recimo scatter ili multiplajer. Još jedna bitna razlika je u tome da većina klasičnih slotova nema progresivni džekpot.

 

  1. Bonus 

Bonus je posebna stavka određene teme u okviru igre, koja se aktivira kada se određeni simboli pojave u dobitnoj kombinaciji. Bonusi variraju u zavisnosti od igre. Pojedine bonus serije su specijalne sesije free spin-ova  (broju koji je najčešće zasnovan na dobitnoj kombinaciji koja aktivira bonus), često sa drugačijim ili modifikovanim setom dobitnih kombinacija u glavnoj igri a često i kada dobitni kredit raste zbog određenog mulitiplajera  koji je istaknut u obliku grafike ili video animacije (čiji izgled varira u dizajnu ili boji u odnosu na glavnu igru). U drugim bonus serijama, igraču bude predstavljeno nekoliko drugih itema na ekranu od kojih on može da odabere. Kada igrač odabere svoj item broj kredita je otkriven i dodijeljen. Pojedini bonusi koriste mehaničke naprave kao što je točak koji se vrti, koji radi u skladu sa bonusom i prikazuje osvojene iznose. Pojedine mašine imaju dva ili tri različita bonusa kao dio iste igre.

 

  1. Free Spin 

Free spin je termin koji se koristi u video i slot igrama kao i online slot igrama koji označava da će se free okret obaviti bez naknade ili za isti ulog. Free spin može potaknuti mnogo stvari, svaka igra koristi različit metod. Najčešće je to određen broj specijalnih simbola na reelu (rola) koji je potreban da bi se aktivirao free spin bonus. U većini slučajeva razbacani simboli se više preferiraju za aktivaciju iako i wild simboli (ili potpuno drugačiji simbol) može biti upotrijebljen. Kod većine slot igara najmanje 3  ta specijalna simbola na roli su obavezna da bi se aktivirala opcija free spina. Kada se aktivira frees pin bonus dodjeljuje određen broj free spinova bez ikakve nadoknade. Broj free spinova varira u odnosu na igru, može biti 5 a može biti i 50. Spinovi se koriste automatski od strane aparata a igrač zadržava sav ostvareni profit nakon što su spinovi završeni.

 

  1. Scatter symbol (rasuti simboli) 

Kod običnih simbola zahtjeva se da dobijete minimalno dva ista simbola na liniji koja se plaća da bi ste mogli biti isplaćeni. Međutim, scatter simboli rade drugačije i osvajaju  nagradu bez obzira da li su na liniji koja se plaća ili ne. Na modernim slot igrama da bi ostvario dobitak igrač mora dobiti najmanje dva ova simbola. (Što više to bolje). Scatter simboli se obično uzimaju da bi se dodijelio broj free spinova. Broj free spinova zavisi od igre do igre; npr. 20 free spinova za 3 scatter simbola bilo gdje na rilama. Takođe mogu biti i u vidu novčane nagrade. Nagrade su obično male ali se one plaćaju kao dodatak ostalim dobicima. Scatter simbol je poseban simbol i on naglašava da ga ne može zamijeniti nikakav wild simbol.

  

 1. Wild symbol (wild simbol) 

Wild simbol se u slot igrama ponaša kao džoker karta. U osnovi oni mijenjaju bilo koji drugi simbol u igri osim određenih specijalnih simbola kao što su scatter simbol i džekpot. Mogu se pojaviti na bilo kojoj roli. Ovo nije pisano pravilo niti je obavezno i može se mijenjati od igre do igre. U nekim igrama wild simbol se može pojaviti samo na određenim rolama. Ili se opet mogu pojaviti samo za vrijeme bonus serije. Igrač se mora odnositi u skladu sa pravilima i tablicom isplate da bi se upoznao sa osnovnim pravilima. U onlajn slot igrama mogu se takođe upotrebljavati za osvajanje džekpota, multipiciranje nagrade i/ili za aktiviranje određenih opcija u igri.

 

  1. Expanding wilds (prošireni wild) 

Ne samo što rade na isti način kao i wild simboli već kad se dobije ovaj wild simbol  vam prekrije cijelu kolonu. To znači da možete dobiti na više od samo jedne linije u zavisnosti od vaše sreće na određenim redovima.

 

  1. Stacked wilds (nagomilani wild simboli) 

Sličan je proširenom wild simbolu s tim što ovi simboli dolaze u hrpama od po 2,3 ili više i slažu se jedan na drugi i tako vam popravljaju šansu da pogodite kombinaciju preko vise linija.

 

  1. Progresivni Džekpot 

U osnovi postoje dvije vrste džekpota na slot igrama a to su fiksni i progresivni džekpot. Fiksni džekpotovi već unaprijed imaju fiksno određen iznos koji igrači mogu osvojiti ukoliko dođu do njega.

Progresivni džekpot sa druge strane nema maksimalan limit što znači da on nastavlja da se uvećava dok god ga neko od igrača ne skine. Progresivne slot igre u zakonski ispravnim online kazinima imaju ista pravila za fiksni džekpot samo sa jednim dodatnim zahtjevom: da bi igrač osvojio mega-džekpot on mora igrati maksimalan bet i maksimalan broj linija i niti jednu manje.

 

  1. Slot/Casino Igre koje su integrisane na www.xlivebet.com

 

Pollen Party

Sure Win

Columbus btd

Emperor of the Sea

Jungle Jim - El Dorado

Columbus Delux

Fruit vs Candy

Untamed Giant Panda

Columbus Delux btd

Secret Romance

Four by Four

Costa del Cash

Classic 243

Germinator

Costa del Cash btd

Mirror Magic

Belissimo!

Crazy Monkey

Gold

Break Da Bank

Crazy Monkey 2

Dragon's Myth

Cash Clams

King of cards

Euro Golden Cup

Cash Crazy

King of cards btd

Spell of Odin

Cool Buck

Lord of the ocean

Wild Birthday Blast

Cosmic Cat

Lord of the ocean btd

Giant Riches

Couch Potato

Lucky Count

Greener Pasteur

Double Magic

Lucky Hounter

Gunsmoke

Double Wammy

Lucky Ladys Charm

James Win

Fantastic 7s

Lucky Ladys Charm btd

Jasons Quest

Flying Ace

Lucky Ladys Charm Delux

Legends of Africa

Fortune Cookie

Lucky Ladys Charm Delux btd

Mega Money Rush

Fruit Slots

Lucky Magic

Robyn

Gold Coast

Lucky 88

Wolfheart

Golden Dragon

Marco Polo

Burglin Bob

Jackpot Express

Marco Polo btd

Carnival Royale

Jingle Bells

Miss Kitty

Castle Builder

Jurassic Jackpot

Mystic Secrets

Clash of Queens

Legacy

Mystic Secrets btd

Cosmic Invaders

Rapid Reels

Olivers Bar

Dr Love on Vacation

Zany Zebra

Olivers Bar btd

Emperors Garden

Joker 8000

Olympus Glory

Faeries Fortune

Wheel of Wealth

Pelican Pete

Feathered Frenzy

Happy New Year

Pharaons Gold 2

Festival Queens

Rock The Boat

Pharaons Gold 2 btd

Foxin' Wins

Roman Riches

Pharaons Gold 3

Golden Goals

Spectacular Wheel of Wealth

Pharaons Gold 3 btd

Ragnarok

Triple Magic

Pirate

Gold Strike

Premier Roulette

Pirate 2

Meerkat Mayhem

American Roulette

Polar Fox

Sunshine Reef

European Roulette Gold

Polar Fox btd

Royal Roller

French Roulette

Pompeii

Honey Buziness

Multi Wheel Roulette Gold

Queen of Hearts

Cannonball Bay

Craps

Queen of Hearts btd

Legend of Olympus

Atlantic City Blackjack Gold

Queen of the Nile

Vegas Dreams

Big 5 Blackjack Gold

Queen of the Nile 2

Haunted Nights

European Blackjack Gold

Red Baron

Supernova

European Blackjack Redeal Gold

Resident

Journey of the Sun

High Limit European Blackjack

Rex

Maritime Maidens

HiLo 13 European Blackjack Gold

Rex btd

Huangdi - The Yellow Emperor

Multi-hand European Blackjack Gold

Riches of India

Phoenix And The Dragon

Multi-Hand Perfect Pairs Blackjack Gold

Riches of India BTD

Disco Night Fright

Multi-Hand Premier Blackjack Gold

Rise of Ra

Orion

Multi-Hand Vegas Downtown Blackjack Gold

Roaring Forties

Jumpin Rabbit

Premier Blackjack Hi Lo Gold

Roaring Forties btd

Potion Factory

Premier Blackjack High Streak Gold

Robinzon

Lucky Streak

Premier Multi-Hand Euro Bonus Blackjack Gold

Rock Climber

Megadeth

Spanish 21 Blackjack

Royal Treasures

Orc's Battle

Spanish 21 Blackjack Gold

Royal Treasures btd

Sassy Bingo

Vegas Single Deck Blackjack Gold

Secret Elixir BTD

Forsaken Kingdom

Vegas Strip Blackjack

Secret Forest

Path Of The Wizard

Vegas Strip Blackjack Gold

Secret Forest BTD

Riches of the Sea

Super Fun 21

Secret Elixir

River of Riches

Multi Hand - Atlantic City Blackjack

Sharky

Savanna King

Baccarat

Sharky BTD

Teddy Bears Picnic

Baccarat Gold

Sharky BTD

Temple Quest

High Limit Baccarat

Sharky delux

Timber Jack

Poker Pursuit

Sharky delux btd

Today's Weather

Triple Pocket Holdem Poker

Shining Crown

Viking Quest

Aces and Eights

Sizling Hot

Yggdrasil The Tree of Life

Jacks or Better 4 Play Power Poker

Sizling Hot BTD

Dreams of Fortune

Aces and Faces

Sizling Hot Delux

Frozen Diamonds

Aces and Faces Multihand

Sizling Hot Delux BTD

Life of Riches

Deuces Wild Multihand

Slot o pol

Gothic

Double Joker Multihand

Slot o pol delux

Oil Mania

Joker Poker Multihand

Submarine adventure

Win Spinner

Tens or Better MH

Sun & Moon

Hot Ink

All Aces Poker

Sweet Life

Untamed Wolf Pack

Bonus Poker

Sweet Life 2

Immortal Romance

Bonus Poker Deluxe

The Big Money Scent

Break Away

Double Double Bonus

The Money Game

Terminator 2

Joker Poker

The Money Game Btd

Happy Holidays

Tens or Better

Three

The Finer Reels of Life

Deuces Wild

Three BTD

Break Da Bank Again

Beer Fest

Tiki Torch

Gold Factory

Bunny Boiler Gold

Ultra Hot

High Society

Turtley Awesome

Ultra Hot Delux

Titans of the Sun - Theia

Bowled Over

Ultra Hot Delux BTD

Shoot!

Crypt Crusade

Unicorn Magic

Bullseye

Whack a Jackpot

Unicorn Magic BTD

Fairies Forest

Hand to Hand Combat

Versailles Gold

Football Star

Wild Champions

Wonderfull Flute

Dogfather

Six Shooter Looter Gold

Wonderfull Flute BTD

King Tiger

Space Evader

Xtra Hot Delux

Tarzan

Big Break Scratch

Xtra Hot Delux BTD

Asian Beauty

Bingo Bonanza

Dolphin Treasure

Lady in Red

Bunny Boiler

Dolphins Pearl

Lucky Firecracker

Super Zeroes

Dolphins Pearl btd

Hellboy

Cashapillar Scratch Card

Dolphins Pearl delux

Avalon II - Quest for The Grail

Crypt Crusade Gold

Dolphins Pearl delux btd

Bangkok Nights

Dawn Of The Bread

Dragon Reels

Carnaval

Dragons Fortune

Dream of Knight

Pure Platinum

Foamy Fortunes

Dynasty of Ming

Good To Go

Freezing Fuzzballs

Dynasty of Ming btd

Great Griffin

Game Set And Scratch

Extra Stars

Cashville

Golden Ghouls

First Class

Age of Discovery

Granny Prix

First Class btd

Agent Jane Blonde

Hairy Fairies

Flaming Hot

Alaskan Fishing

Halloweenies Scratch

Fruit Cocktail

Big Bad Wolf

Lucky Numbers

Fruit Cocktail 2

Big Kahuna - Snakes & Ladders

Mumbai Magic

Fruit Sensation

Wild Orient

Offside And Seek

Fruit Sensation btd

Eagles Wings

Plunder The Sea

Fruits n Royals

Deck The Halls

Slam Funk

Fruits Kingdom

Tiger vs Bear

Space Evader Gold

Game of Luck

Basketball Star

Pharoah's Gems

Garage

Andre the Giant

Keno

Geisha

Hot Shot

Monkey Keno

Gnome

Arabian Caravan

Super Bonus Bingo

Gold Party

Arctic Fortune

Samba Bingo

Gold Planet

Ariana

Spingo

Gold Planet btd

Big Chef

Triangulation

Gryphons Gold

Big Top

Crown and Anchor

Gryphons Gold btd

Bigfoot

Electro Bingo

Hot Chance

Win Sum Dim Sum

Enchanted Woods

Hot Chance btd

Witches Wealth

Hexaline

Hot Target

Bush Telegraph

Mayan Bingo